KRIG eller FRED

KRIG eller FRED

Krig eller fred, finns ett mellanting? Ja, det är BEROENDET. Missbrukandet av beroendet, missbrukandet av allt, inte minst av individen, är vår tids realitet.

Nödvändighet av intelligens är relaterat till överlevnadsinstinkt och kunskap.

Beroendet är ett steg längre än nödvändighet, det är när konkurrens får sin plats i kunskap.

Missbruket är en steg efter beroendet och två steg efter nödvändighet, det är där intelligens är fångat av makten.

Vår tids beroende innebär att det finns människor som driver idéer i den politiska makten, samt kunskap i den religiösa makten, som skulle det vara den Sanna, och att alla skall följa den. Det är inte en deklarerad diktatur, det kallas demokrati. Demokrati är fångat av makten som i sin tur har förvandlats i den så kallade reformistiska makten, en oändlig reformism (oregelbunden mekanism i långsam takt), som i sin tur är i ojämnvikt med naturens grundresurser.

Dessa grundresurser är mänsklighetens överlevnadsmöjligheter.

Vi är inne i missbruket där beroendet med krafter och effekter är knutna till mänsklighetens diktatoriska makter som kallas onda och negativa!

En våldsspiral har som enda medicinering ett konkret beslut med omedelbar efterlevnad! Detta räddar oss själva från missbruket! Detta är att vara närvarande.

Allt missbruk är ett kemiskt, yrkesmässigt, genetiskt, psykologiskt och cellförändrat tillstånd. Om detta tillstånd inte åtgärdas kan missbruket leda till döden i många fall. I den politiska och sociala tes: makthavarna lider av själva makten och berusar sig med pengar, för att förklara det enkelt. Makthavarna som inte behärska makten lever i ett lyxmissbruk.

Alla missbrukare är människor som inte kan behärska eufori eller lidande vilket är en del av beroendet. En ledande obesvarad fråga är: varför finns människor som inte vill leva, ett beteende som kan finnas redan vid födelsen upp till vuxen ålder?

Kan det vara en genetisk fråga, eller en annan intelligens… annat vetande… annan tid i oss eller…? 

I Pluralism.

Pluralis = flertal – olik (flertal kan vara lika, men 2 är olika 3 osv). I människornas värld är pluralism en synonym av olikhet i beteende. Det innebär en rad andra delar av människans sätt att vara, som till exempel uppfattningsförmåga, utstrålning av personlighet i det inre och yttre, medvetandet, det biologiska och det fysiologiska, knutna till gener från födelsen; vidare upptagningsförmåga av näring, till sjukdomar, intellekt, hjärna och relation.

Realistiskt, logiskt och vetenskapligt säger vi att alla människor är olika fast lika i sin livscykel.

Människan.Det som gör att vi överlever idag trots alla faror som påverkar våra liv på jorden, är flockens förmåga av medvetenhet och omedvetenhet. Det görs instinktivt, frivilligt och tvångsmässigt *1. Det kallas POLITIK *2.

FRÅGAN ÄR: Har människan FÖRMÅGA och MÖJLIGHET att kunna leva vidare, överleva över huvudtaget? *3. För att förkorta analysen skulle jag vilja resumera FÖRMÅGA med ett enda ord, vilket är relaterat till medvetandet, det är SAMARBETSVILJA (olikhetstänkande, beslutfattande frågor och svar här och nu osv) och möjligheterna genom VETENSKAP här och nu.

”HÄR och NU

Här och nu är de magiska lösenorden för mänsklighetens räddning! FRAMTIDEN gör oss mentalt upptagna, vi hamnar i skuggan av realitet, logiken bleknar, en kedjereaktion av händelser börjar, relaterade till olika beräkningar av tid och där vi finner oss själva i en dimma av distraktioner vilket ibland gör vår uppfattningsförmåga obrukbar. *4. Alltså, denna skrivelse och analys, kan inte vara ”Sann” om den inkluderar Framtiden. Inkluderar jag Framtiden i resonemanget förvandlas det till ett svagt meddelande av hoppfullhet till vår hjärna.

Hoppet är en mänsklig form av ickenärvarande för att överleva, ett pendlande mellan medvetet och undermedvetet… …

Hoppfullhet är att leva i nuet, det är ett icke-NU, det är en ickerealitet, fast i vårt inre är hoppfullhet en realitet av logiskt resonemang. Pendlandet är själva hoppet, det genererar egen rörelse som har en hög och låg flyttingsnivå med en visuellt närvarande tid som ändå inte stämmer helt med ”här och nu”!

Den STARKA och den SVAGA,

Om ledarskap.

Människan i synnerhet, den starka och den svaga, som delar av mänskligt JAG, behöver en kort inblick för att bättre förstå fortsättningen av denna korta analys av fred eller krig.

Intelligens som är själva framställningen av kunskap (kunskap i praktiken), är en mänsklig faktor som allt för ofta är ett synonym till makt. Tyvärr är det så att makten kan ta över i en Oanpassad tid och sak. Intelligens i politik med kontraster, intelligens i ämnen som inte är anpassade till uppgift osv, och gör världen oförstående, svår och kaotisk. Språket är kommunikation men det blir och är kortslutning i kugghjulens drivanordning. Här blandas idyll och kontraster, mellan starka och svaga, egoister och solidariska medmänniskor. IDAG FINNS INGEN LEDARE över huvud taget.

Tidigare resonemang om att leva - överleva är samma katastrof av definitionen missförstånd i en kaotisk värld. Svårt att säga vilka personer som är för fred och andra för krig, de som är för demokrati och andra för diktatur, andra som skriker efter jämlikhet och andra som skriker och är för solidaritet, den starka och den svaga; vilka ÄR SANNA LEDARE?

Vi är alla underkastade maktsjuksyndromet och är galna på olika nivåer.

Orsaker som stress, makt, pengar, arbete och ”tiden” gör oss till Oanpassade ledare. Som skrivits i andra sammanhang av VI-pr, räcker enbart intelligens inte för att driva ledarskap. Att vara LEDARE (vägvisare) idag, är att kunna BEHÄRSKA MAKTEN. Den SANNA LEDAREN är den människa som är fri från maktsjuksyndrom, som inte ha behov av makten, DU SOM ÄR FRI FRÅN BEHOVET. Den naturliga ledaren, den sanna, den äkta och levande, finns i den icke-tänkande människan. Där har vi den starka individen som är anpassad för vår tid till att vara den sanna ledaren. *5.

II GODA och ONDA

I förgången tid uppstod den språkliga definitionen på Onda och Goda. Då var instinkten det primära. I den sekundära tiden var känslan då början på medvetandet om saker och ting. I den tertiära tiden blev den medvetandet och den andliga. Den närmast efterföljande tiden blev var/är medvetandet en språklig realitet, ett SPÅR och en SPEGEL TILL FRAMTIDEN.

Det Onda producerar olikhet och förnyelse med risk för egen förintelse. Det Goda är ett jämlikt tillstånd med risk för egen långsam undergrävning av egen existens.

Dessa trovärdiga dualistiska krafter, negativa och positiva, minus och plus, Goda och Onda, yin och yang osv, skall som alternativ för sin egen överlevnad söka sig mot harmoni.

Vilka är de onda och de goda.?

All existens är i ett utopiskt språkligt sammanhang ett kaos av kaoset som gör oss medvetna, Så verkar inte vara fallet, men så är det egentligen. Det görs på grund av att existensen av ”konsekvens av handling” gör livet odefinierbart!

Vi har skapat definitioner, språk som saboterar egna grunder, syften, existens och det pga den lilla kärnan hos människors framställande av ”maktens definition”!

Vår realitet väger vårt samvete och det sägs att varken onda eller goda kan leva utan varandra, vi lurar oss själva.

VI-are har svar på denna enigma, på denna oförstående och trovärdiga upplevelse genom VI-skrifter *6.

De Goda kallas progression, fortplantning osv. och de Onda, kallas repression, förstörelse, elände osv.

Bakom denna definition, den inre skuggan, medaljongens andra sida, under masken, bakom det synliga av det Goda och det Onda finns paradoxalt nog udda krafter. Dessa är embrioner av onda och goda i mindre omfattande styrka. De påverkar och orsakar händelser på olika nivåer och med olika styrka. Det sker under olika tider och händelser, samt skapar motsatseffekt eller stärker den dominanta kraften.

III De GODA

Att vara god innefattar också att vara ond. Ett enkelt, banalt och diskutabelt exempel: den sexuella akten. Akten kompenseras med ivrighet, libido, extas osv. Inom mänsklighetens normala förhållande sker akten mellan två olika kroppar genom ett våldsamt intrång.

Män förlorar en del av sina energier, blir svag och sårbar i den korta labiliteten. Spermatozo trotsar ägget, kvinnans kropp förvandlas, ofta med mycket besvär, samt förlossning med ibland dödlig utgång.

Sexuella handlingar är ett spel med underkastelse, vi har inom oss tankar om erövring i fortplantningssyfte. Dessa handlingar kan föra till missbruk av sexualiteten. Missbruket finns där sex används enbart för njutning av ensam individ eller med partner. Missbruket finns också då födandets ekvation inte stämmer med tillgången på föda och individens rörelse frihet.

Enligt detta logiska resonemang är också sexualitetens onda ett nödvändigt ont för att överleva.

I mänskligt beteende finns inget som bara har en, utan två sidor. Så efter ovan nämnda exempel stannar vårt resonemang på ytan av en sådan analys och begränsar sig till det som vårt öga ser och kroppen känner, än det som hjärnan åstadkommer med resonemanget.

A- De Goda krafterna kan vara t ex mod, tro, kärlek, tillit, omtanke, att ge, bygga, skapa, andlighet, det fysiska välbefinnandet osv.

Individen, den goda, krigar inte, söker fred, lyder, är snäll, förståndig, tolerant, förlåter, försonas, enar sig till andras begäran, skänker ekonomiska bidrag till fattiga utomlands, söker andlighet, är inte avvikande osv

De sociala goda krafterna är för en demilitarisering och poliskårens avskaffande. Brandkår, räddningstjänst och de frivilliga insatser som förstärker säkerhet vid t ex naturkatastrofer. Medicin och vetenskap för att människor skall överleva. Stödjer kulturlivet och Kärnfamiljens grundläggande enighet. Kräver flera poliser och flera vakter, större krigsmakt osv.

De goda ekonomiska krafterna. Ha arbete som är bra betalt, ha ära och pengar, ha makt, betala skatt osv.

De politiska goda krafterna är att förneka diktaturer, stödja befrielsekamp med solidaritet.

Sälja vapen för bättre utrustning av militär i fattiga nationer som garanterar deras existens och på detta sätt garanterar arbetstillfällen här hemma, (sarkastiskt uttryckt).

Ge internationellt ekonomiskt bistånd, politisk rådgivning för att sprida t ex demokrati, reformism osv.

Förenas med andra nationer för att eskalera till större konfederationer för en kommande världsunion.

Allt som ovan nämnts skulle räcka som exempel på olika syn om vad som är det Goda, med allt kaotiskt innehåll.

Som tidigare nämnts finns fler lika och olika sidor av mänskligt beteende och tänkande, det är viktigt att komma ihåg detta.

Det Goda för alla från början är det vi lärde oss i barndomen via familjen och institutioner osv. att tro att det är just det som är det rätta.

Det som är gott här hemma, kan vara eller är ont i andra samhällen i världen.

B- Det är med hjälp av makten i olika former som makthavarna bibehåller sin ställning. Makthavarna får de flesta av oss att tro att de goda krafterna är det som vi har trott från barndomen, eller genom politiska löften.

Makthavarna är en spegelbild av dessa realiteter, de får oss att tro att vi själva är en del av denna tro.

Sammanfattningsvis vill jag framhålla att en ideologisk förvirring uppstår om vad som är det goda, vilket i sin tur skapar en ideologisk splittring som relateras till massornas passivitet. Den diktatoriska eller den parlamentariskt demokratiska makten i sin tvångsmässiga utformning skapar friktioner mellan individer i den passiva massan och av detta förstärks makthavarnas makt.

Makthavarnas agerande kan föra oss till extrema situationer t ex krig.

IV De ONDA

Att vara ond innefattar i olika sammanhang att ge goda förutsättningar, utveckling osv. Som beskrevs ovan att goda kan inneha en klick ondska så gäller här att de onda också kan innehålla goda krafter i olika grad. Dessa krafter förstärker

varandra när de krockar, medan de fortsätter sin bana och kan bli aktuella i en annan tid. Det är mänskligt beteende.

Här behöver jag inte repetera exempel som i ovan beskrivna stycken, där talar för sig själv de onda, som är motsatsen till de goda.

Denna analys är resultatet av den aktuella världssituation som ger en bild av ondskans storhet.

Här som i andra av mina skrifter vågar jag vara pragmatisk, jag säger precis som det är, pekar ut ansvariga, ger råd för politiska alternativ för en frälsning och visar vägen till en ny värld *7.

A- Vi börjar nu med en grundläggande syn på samlevnad.

Pluralismen är en av dessa gåtfulla komplicerade mänskliga kommunikations-mekanismer. Människans funktionalism har sin centrala rot i uppfostran. Uppfostran är en av grunderna till enighet eller konflikter.

Familjens uppfostran, skolans uppfostran, arbetssätt, religiös och politisk tro, massmedia - information osv är grunderna som formar oss som människor. All uppfostran gör oss oberäkneliga som i olika pussel med pusselbitar av olika slag. Allt detta sker i en individ, och individen själv skapar nya pussel och pusselbitar som är unika, vilket leder till kaos i kommunikation och förstånd. Vi se detta formas inom utbildning, inom klassamhälle och inom etablerad kultur. Allt detta beslutas ändå av ett fåtal religiösa och politiska makthavare.

Sådan start i livet är som att skapa ett helvete på jorden *8.

B- Vad händer när vi inte kan kommunicera, inte kan förstå, inte heller kan delta i andras liv? Känslor börjar virvla och skapar olika kontraster som t ex diktaturer och solidaritet, rika och fattiga, det positiva och negativa, jämlikhet och rasism.

Fred, efter inre - och yttre krig, krig med sig själv och sina medmänniskor, ett krig i diskriminering och förföljelsefrågor och beteende, ett frihetssökande tvingat av behov som skapas av den mentala och fysiska familjen och samhällets fångenskap.

De, vi, du, jag, ni, den och det… allt som allt är ONDSKA.

Än idag utrotas fauna och flora, och fortfarande kan den demografiska skenande utvecklingen inte stoppas. Än idag finns mentalt och fysiskt slaveri av olika slag i de så kallade utvecklade länder, som t ex oförmåga att lösa jämställdhetsproblem mellan könen. Än idag kan ingen stoppa den individuella massgalenskap där politik och religion blandas och skapar folk redo att utrota motståndare med massförstörelsevapen. Människor massakrerar sina medlika i oproportionella vansinniga krig, med risk att till slut utrota sig själva.

C- Ett vidare resonemang: För det första. När du, jag, vi, ni, de, han och hon i vilken ålder och uppfattningsförmåga det än kan vara, hör, läser eller ser på nyheterna om fattigdom, misär och svält, arbetslöshet och krig av olika slag med bilder som kan ge mardrömmar, skapar vi lidandet och försvagar vår kommunikationsförmåga.

Tro mig eller ej, fast du lever i denna dödsondska här och nu, med rädsla, feghet och psykisk svaghet, stänger människan av sitt medvetande och flyr lidandet som de inte kan befrias ifrån. Vi är alla existentialister. Vi flyr och flyr från verkligheten genom att missbruka. Vi missbrukar alkohol, tobak, kaffe, te, knark, mat, sex, arbete, dans, spel, pengar, sport, teknologi, vetenskap, sjukdomar och skratt!

Allt detta för att fly från lidandet.

För det andra. Varför ser människorna dessa monstruösa realiteter, upplever det, och ändå förnekar denna galenskap?

Resonemanget är av enklare form men lika mycket obesvarat, av olika orsaker.

Hur kan en händelse som definieras som brott i en del av världen, inte ens nämns som sådant i andra delar av världen. Varför får brott som följs av straff i vår nation, en medalj för samma brott i en annan nation? Varför lever människor i EN gemensam värld och en del vet för mycket och andra för lite eller inget alls om andra människor och kommunikationen är påtvingad, avbruten eller finns inte alls?

Detta har ett namn: ONDSKA, ONDSKA, ONDSKA och MERA ondska.

Vi lever i ett språkligt kaos. Vi är orena människor som lever här och nu som har alla möjligheter till radikala förändringar men ändå inte kan genomföra den.

Vi är förföljda av oförmåga att reagera och regera mot ondska, som vi skulle kunna göra som fria individer.

UTOPI är att tro på att det finns en fredlig värld i vår tid. Det är frihets - SYFTET som är utopi idag, inte människan eller samhällets struktur. Individuell frihet innebär en ickesamhällsstruktur, det goda som en ingrediens i det onda. Vår strävan till ett jämlikt samhälle är också en utopi pga. att vi är olika från början. Denna arkaiska pluralism är käppen i hjulet som har permanentat sig i samhället där en harmonisk världsordning aldrig uppnås. Vi upplever nationalism, patriotism, reformism, demokrati-ism, parlamentarism, proletärism, kollektivism, reaktionism, konservatism, revolutionism, diktaturism, republikanism, separatism, monarkism, liberalism, kosmopolitism, panteism, deism, satanism, ondism, godism, kacklarims, blaharism osv vi kommer ingen vart!

Nu kvarstår frågorna: Har vi människor förmåga att skilja mellan de tre enklare metasymbioserna för att harmonisera inom

den mänskliga treenigheten: kunskap, intelligens och subintelligens? *9. Hur kan vi kommunicera så att extrema konflikter inte skapas? Vad skall vi göra för att återskapa och anpassa oss till en frihet som är naturlig, skapa ett självläkande samhälle, vara en idealmänniska i ett idealsamhälle utan de goda eller onda krafterna i en mänskligt anpassad utvecklingsform osv?*10 A-B-C-D-

Vägen till förnyelse. För att snabbt kunna komma till en lösning och rädda hela jordens existens och vårt eget liv, är att genomföra radikala förändringar i allt, helt enkelt EN FÖRNYELSE. Ett politiskt budskap som förintar makterna via själva Makten, där problematiken för vår bedömning, existens, val och risk inte är annat än ”Hastighet” *11 se också ”Transitiv samlingsregering”. Makten innefattar ledarskap. Ett ledarskap innefattar intelligens, mod, ansvar och risk. Vi behöver en ledare som är befriad från maktsjuksyndrom och tar makten för att förinta makterna!

V ULTIMA - STRID

LEDARE: En ledare, en vägvisare, kämpar med sitt inre och yttre medvetande som är en reflex av den aktuella turbulensen mellan Onda och Goda. Denne ledare är ett ickeexisterande fenomen relaterat till oss själva och den individuella friheten. Ledaren borde vara en tredje personlighet, t ex far och mor som vakar över den primitiva genererande mänskliga och djuriska instinkten i en oändlig konflikt med maktens realitet. En treenighet: instinkten, verklighet och människokroppen, måste söka sig till harmoni för sin egen framtid och existens.

Den rätta ledaren är egoisten av alla egoister, en känslolös emotionell person, som är den fixa idén vilken kommer att förinta sig själv. Individen som är präglad av individuell frihet är ledare av sig själv, och beslutar att inte följa samhällets lagar, ledare som är vald och beslutar om krig; det är några exempel på dagens våld.

VÅLD är inget våld när vi skall återskapa en egen värld, det är självförsvararsyfte, en egen naturlig rätt att existera!

IDAG

Idag finns två alternativ för fred eller krig.

Alternativ ett.

Det första är att rädda ditt psyke genom att vara din egen ledare. Innebörden av detta lämnar jag till dig att upptäcka. Läs vidare VI-pr skrifter.

Mitt svar angående ledarskap, är att idag gäller det att vinna tiden med sin förödelsehastighet, där ordet och förståndet inte kan sammansmälta till en fredlig värld. Det som gäller för att övervinna motståndarna är INVASION, KRIG, FÖRINTELSE, APOKALYPS!

VÄRLDEN

Alternativ två.

Ultima ratio i ett sanerat världskrig. Det sista slaget är inget ont eller gott, det är endast nöd.

När den gamla världen är förintad återskapas den första andliga vision av urmänniskan, i den nyskapade världen i framtidsvisionen om en intelligent icketänkande människa.

 

VI-Ultimatum

  1. Makten skall användas till att skapa ett världsorgan med ledare fria från maktsjuksyndrom.

  2. Avväpna alla länder med hjälp av fredliga överenskommelser.

  3. Stoppa all förstörelse i natur och återskapa balans.

  4. Förinta fattigdom.

  5. Gör en stor satsning för rymdvetenskap som framtidshopp.

  6. Decentralisera världens ekonomi till små självständiga företag och samhällen där individen medverkar med egen risk.

Gör det här och nu utan alternativ för förhandlingar!

 

EFTER HÄNDELSERNA

Efter händelserna för en ny världsordning.

När den generation som har upplevt ”våldet” försvinner, kommer nästa generation att uppleva den nya världsordningen utan minne av våld.

 

Asterix

*1 Angående orden instinktiv, frivillig och tvångsmässig, läs och reflektera över VI-analyser som till ex individuell frihet osv.

*2 Se vidare i andra VI-are-skrifter angående maktpolitik och ickemaktpolitik, demokrati osv på t ex ”Pengar, makt och våld”.

*3 Här vill jag precisera för läsarna som är insatta i VI-lektyr och övrig lektyr, att när jag definierar ”överleva” i VI-arens samhälle inom och med individuell frihet, förvandlas definitionen med den aktuella analysen som hänvisar till LEVA. Med definitionen leva menas Överleva. Det beror på att definitionen ”överleva” i ett ickevåldsamhälle relateras till högsta och unika rörelsefrihet som är den icketänkande ”den individuella friheten.” Definitionen av överleva är råhet knuten till konflikter, motstånd och våld i ett våldssamhälle. Läs noggrant ”alla relationer” med definition av ”Maktsjuksyndrom”.

*4 Se vidare på min analys VI-are lektyren kopplat till ”Hastighet”.

*5 Se på vår analys av ”Maktsjuksyndrom” som bevisar att GODA SOM ONDA idag är svåra att särskilja och att veta SANNINGEN.

Läs vidare analys av ”Vi är alla terrorister och mördare”. VI-filosofiska-VI-varför. Om ”hastighet”

*6 Essensen av detta fredliga och befriande tänkande finns i ”Enkel presentation av VI-Samhälle

*7 ”VI-samhälle”. Den aktuella eviga frågan ”FRED eller KRIG”

Här föreslår jag att den intresserade läser andra skrivelser av VI med en överblick av t ex ”Öppet brev till politikerna”, ”Pengar, makt och våld”, ”Om oss människor”.

*8 Läs ”Vi är alla terrorister och mördare”.

*9 Kunskap = studier, studiematerial, medvetandet. Teoretisk inlärning, bas intelligens (synsätt relaterat till elever och lärare = reflektion).

Intelligens = utförandet, utformning, realisation av kunskaper, den praktiska intelligensen.

Subintelligens = genetiskt, ärftligt, undermedvetet tänkande, individens egen generering av samlad urkunskap som speglar sig i det aktuella objektiva jag som refererar till icketänkande och instinkt.

*10 Här rekommenderar jag läsning av ”Grov och enkel presentation av VI-samhället”.

*11 Se VI ”hastighet”

 

 

Tor Svärdtorp 

 

www.vi-pr.com