LINCIAGGIO

 

Il linciaggio è un modo giusto di far giustizia in quanto porta la prova visuale di un’ azione violenta, dolorosa e distruttrice.

L’esecuzione si fa a secondo dei gradi di pericolosita e delle conseguenze del fatto come p.es. chi con una bombolette spruzza sui muri provocando un vandalismo, gli si tirera via la bomboletta e gli si dara una sculacciata, gli si dara una multa, si inviera questo nostro figlio (simbolicamente) ad un consultorio psicologico per il recupero, ma mai come mai lo si sbatte in galera per 20 anni come si fa in certe nazioni autoritarie o lo si condanna a trecento anni come la paranoica - mgalomatica USA.

Se uno uccide davanti ai vostri occhi è il linciaggio con morte un atto di giustizia in quanto provato, ma qui c’è anche la parentesi del DUBBIO!

 

Il dubbio p.es. nell’atto visto violento non lascia chiarezza che in realta sia un atto d’ autodifesa o di giustizia. Un atto di vendetta che è solo possibile esecutarlo che in quel posto ed in quel momento impropriato in quanto affollato. La situazione che la persona od il gruppo vive da solo le seguenti alternative: 1 ascoltare e credere alla giustificazione del prigioniero, 2 acettare il linciaggio come regola, 3 star passivi per non essere coinvolti in accuse di aggressione. Il primo si assolve con obiettivita senza fatti o con indagini dei fatti ed assoluzione. Il secondo è non accettare atti violenti singoli o di gruppo in presenza della folla. Il terzo è l’omerta ed essere se stessi condannati al dubbio ed al rimorso.

 

Generalmente il cosidetto ”civill sourage” giustifica l ’intervento civile individule o di massa ma non sempre evita problemi dipende delle leggi che si riformano periodicmente.

 

Come sociopsicologo devo dire che la mia scelta la faccio basandomi sulle statistiche anche sempre discutabili che la piu parte di violenze non si trattano di giustificare l’autodifesa ma si di situzioni cosienziose o incontrollabili come effetto di instabilita sociale che non da spazio a riflessioni ed all’ ora è la visione dei fatti che vale, dunque per me l’alternativa di scelta per il linciggio sarebbe il nr.2. Tutto questo per evitare 1, un altra malattia sociale che è la corruzzione la cuale PROVATA che certi se la cvano anche dopo aver provocato dolore, disgrazie, disgusto e traumi e 2, per rinforzare geneticamente (memetico) l’ inaccettabilita della violenza traumatizzante contro il gruppo.

 

In conclusione, per me, la giustizia spontanea popolare del linciaggio è aldisopra della giustizia legislativa.

 

 

 

COMPONENTI SUL LINCIAGGIO

 

 

VENDETTA

 

La vendetta non è altro che una forma di giustizia che non dovrebbe essere menzionataa nella legge come delitto in quanto si tratta di un atto di autodifesa che le circostanze del tempo quando l’aggressore o gi aggressori senza provocazione produssero violenza contro l’altrui. La e le vittime guidate dall’ intelligenza hanno il diritto naturale di esecuzione a secondo del tempo o mezzi possibili.

La vendetta giustifica il primo giudizio (1) nel confronto del linciaggio.

 

 

CONFORMARSI

 

Prescendedo dal punto che tutti nasciamo con l’istinto d’autocoservazione e dunque di reagire contro un aggressione conprova il diritto di agire spontaneamente senza limiti programmati contro un aggressione o nel tempo come vendetta, fa si che il conformarsi alle leggi è un controsenso, coontroproduttivo, non legale, non naturale.

 

 

Tor Maximus Svärdtorp www.vi-pr.com 

 

 

 

 

LYNCHAR

Lynchning är ett rättvist sätt att utöva rättvisa eftersom det ger visuella bevis på en våldsam, smärtsam och destruktiv handling.

Avrättningen utförs efter graden av fara och gärningens konsekvenser, t.ex. om någon sprejar väggar med en burk och orsakar skadegörelse, burken tas bort och han få en smisk, han kan bötfällas, vi kan skickar den här vår barn (symboliskt) till ett psykologiskt rådgivningscenter för tillfrisknande, men aldrig som aldrig kastar vi honom i fängelse i 20 år som man gör i vissa auktoritära nationer eller dömer honom till trehundra år som man gör i paranoiden - megalomatiska USA.

Om någon dödar inför dina ögon är lynchning med döden en rättvisande handling som det är bevisat, men här finns också tvivel inom parentes!

 

Tvivel, till exempel, i en handling som ses som våldsam lämnar ingen klarhet om huruvida det faktiskt är en handling av självförsvar eller rättvisa. En handling av hämnd som oundvikligt kan endast utföras på den plats och vid den olämpliga tidpunkten eftersom det är inte möjligt på annat sätt kommer för de som angriper att innebär dessa tre alternativ:

1 lyssna och tro fångens motivering,

2 acceptera lynchning som regel,

3 förbli passiv för att inte vara inblandad i anklagelser om misshandel.

Den första frikänns objektivt utan fakta eller med utredning av fakta och frikännande.

Det andra är att inte acceptera enstaka eller gruppvåldshandlingar i närvaro av en folkmassa.

Den tredje är tystnad och att vara dömd till tvivel och ånger.

 

Generellt sett motiverar den så kallade "civil courage" individuella eller massingripande men det undviker inte alltid problem pga. de lagar som regelbundet reformeras.

Som sociopsykolog måste jag säga att jag gör mitt val baserat på den alltid tveksamma statistiken att majoriteten av våldet inte är en fråga om att rättfärdiga självförsvar utan snarare om medvetna eller okontrollerbara situationer som en effekt av social instabilitet som inte lämnar något utrymme för reflektion, därför pga. vad vi ser, som känslomässig upplever som ger det visionen om fakta som räknas, därför skulle jag välja alternativet för lynchning som nummer 2. Allt detta för att undvika 1, en annan social sjukdom som är korruption, vilket är BEVISAT att vissa människor kommer undan med det även efter att ha orsakat smärta, förödelse, avsky och trauma och 2, för att genetiskt (memetiskt) förstärka det oacceptabla i traumatiserande våld mot grupp. Sammanfattningsvis, för mig är lynchningens spontana folkrättvisa över lagstiftning.

 

 

KOMPONENTER PÅ LYNCHNING

 

VENDETTA

Hämnd är inget annat än en form av rättvisa som inte bör nämnas i lagen som ett brott då det är en handling av självförsvar att omständigheterna i den tid då angriparen eller angriparna utan provokation framkallade våld mot andra.

Offren som vägleds av omständigheter har den naturliga rätten till avrättning i enlighet med tid eller medel. Hämnd motiverar den första domen (1) vid lynchning.

 

KONFORMERA (anpassar…)

Jag utgår från den punkten att vi alla är födda med instinkten av självbevarelsedrift och därför att reagera mot en aggression bevisar rätten att agera spontant utan programmerade gränser mot en aggression eller över tid som hämnd, innebär att överensstämmelse med lagarna är en motsägelsefull, kontraproduktiv, inte laglig, inte naturlig.

 

Tor Maximus Svärdtorp www.vi-pr.com