I av VII

 

 

VAD ÄR POLITISKA PARTIER? En allmän förklaring.

 

Politik betyder kunskap att regera.

 
NATIONEN

I vår tid förknippar vi politiken med ett Land som styrs av olika Regeringar och som själva representerar Staten.

Staten är alla institutioner.

Regeringen har den högsta beslutsfattande rätten.

Landet uppstår av varierande och kulturella territoriella gränser och styrs av en regering. Staten, med eller utan religion kallas Nation.

 

MEDBORGARE OCH VI - are.

DU är den person som kallas medborgare. Medborgare är en person som är ”bunden” till Nationens rätt och plikt. I de s.k. demokratiska länder där DU, under tvång eller av eget initiativ röstar för ditt parti. När DU röstar för partiet innebär det att DU även röstar för dess företrädare, vilka skapar lagar, förändringar, medborgarägande osv.

 

Hela jorden ägs av människor som på något sätt har tagit denna vansinniga rätt att äga. Om äga är en rätt som förknippas med människans bästa, överlevnad, jämlikhet o s v, skulle det kunna finnas länder på jorden som inte ägs, men så är inte fallet! Denna rätt (ägandet) är alltså ett resultat av den mänskliga hjärnans vansinnighet.

Idag finns människor som blir, eller själva väljer att vara statslösa, de får ett pass som statslösa. De kan också kallas kosmopoliter.

 

En kosmopolit är en världsmedborgare som har den symboliska, esoteriska och den juridiska definitionen av statslös, = laglös.

Statslös är en människa som anpassar sig till nationens lagar där den vistas. Statslös är en juridisk definition. Men, lägg märke till att den etymologiska definitionen är knuten till tvång, ägande och ”våld”.

 

Idag finns en ny definition av det mänskliga sökandet till fred och frihet: VI-are är individen/individer som siktar till individuell frihet.

VI-are är dessutom en realistiskt sökANDE befriare i de filosofiska banorna av ickevåldtänkande och har en påtvingad obunden kamp för egen realisation. Befrielsekampen här och nu för realisation av självständiga-ideologiska och identitetslösa länder, det gör Vi-are med utvidgad demokrati via det politiska realistiska alternativet.

 

 

POLITIKEN

 

Centraliserad politik.

Den mest kända politiken som drivs idag på jorden är i formen av nationell självständig stat. Många nationer förbinder sig eller tvingas till förhandlingar med andra nationer av olika orsaker. Det skapas gradvis unioner med nya rättigheter och plikter. Dessa kulturnationella och multikultur- nationella nationer styrs av ytterligare en regering och hamnar under ett ny flagga. Det kallas FÖRBUNDSUNION. Den nationella politiken och förbundspolitiken är centraliserade. Denna politik är inte ensam eller unik, det finns en annan form, en antagonistisk (fientlig). Det är en decentraliserande politik.

 

Decentraliserad politik.

Decentraliserande politik definieras i två satser, aktiva och passiva.

Den aktiva decentraliserade politiken är ”ANTI (mot)” antistatlig, antinationell, antipatriotisk, antihierarkisk, antiklerikalisk, antidiktatorisk o s v. Det görs via en lokal och internationell ideologisk kamp.

De kan använda våld i olika former.

 

Den passiva politiken följs av asketiska individer, kollektiv, och andra samfund med alternativa pedagogiska samhällen som grundas på ickevåld eller resignation.

VI-are i kamp skiljer sig från de aktiva och de passiva.

 

VI-are arbetar med sina egna och unika egenskaper för att skapa små självständiga ”kommunländer”.

 

 

PARTIERNA

 

Utan nation finns inte partierna som finns idag i det moderna civiliserade samhället. Partierna är utsedda för att driva intressefrågor. Partierna kan vara lierade med filosofiskt tänkande, samt religiösa - och materialistiska intressefrågor. En del partier kan uppstå som ett socialfenomen, som till exempel miljöproblem, för eller emot krig, ideologiskt missnöje osv. Denna typ av parti utan det filosofiska tänkandet kan inte driva den totala politiken, vilken även innefattar filosofi och ekonomi.

Partierna driver ofta andra organisationer som underleverantör till partiets ideologi och intressefrågor. Fackföreningar, fria eller obundna hjälporganisationer, studieförbund o.s.v.

I många länder arbetar parti och kyrka i symbios för att hålla massorna i nationella banor och för att stärka den egna makten.

Partierna klassar sig i partiblock som till exempel höger, vänster, center, extrem vänster eller höger, samt extra parlamentariska, vilka ofta är fenomen av mindre partier med egen ideologisk splittring.

Å andra sidan har ”ANTI”, självständiga grupper eller rörelser. De är autonomer, ultra, anarkister och syndikalister, aktivister, veganer, kollektivister, individualister osv.

På detta vis uppstår två stora centrala block, de centraliserade (partierna) och de decentraliserade (anti).

 

 

De centraliserade är outvecklade.

 

Högern. De ägnar sig åt materialismen och kallas ofta reaktionära. Andra är konservativa, inte sällan också reaktionära p.g.a. deras kyrkliga anknytning, monarkistiskt och statsparlamentariskt.

Högern utvecklas i olika epoker efter nationella behov, med ev. inslag av olika former av reaktionära flöden. Den centrala sammansättningsidén är ”kapitalismen (materialismen)” och som använder nya former av liberalismen osv. Högern har en regerande procedur s.k. reformistisk (parlamentariska långa procedurer för att kunna besluta en förändring).

Angående högern skall vi inte glömma de ultranationalister som t.o.m. kallas national-socialister, men här hamnar vi ofta i den diktatoriska. Här tillåts parlament med inslag av olika partier som domineras av det makthavande partiet, eller så finns inga oppositionspartier alls.

 

Vänstern, har den parlamentariska demokratin (representativ demokrati) gemensamt med högen. Vänstern håller sig outvecklat p.g.a. den nationalistiska och centraliserade praxis (statssocialism), det skiljer inte mycket från högerns outvecklade stadier. Vänstern är inte heller fri från faran att blir en diktatur, till exempel: oundvikligt extrem byråkrati, partisekreterarens och presidents ledarskap eller att ledande opinion utsätter partiet för inre splittring vilket skapar diktatoriska effekter.

Vänstern är ofta knuten till en ateistisk teori, de är ofta animerade av internationella anknytningar p.g.a. det filosofiska socialistiska tänkandet som gör vänstern utvecklad angående t ex solidaritetsprinciper m.m.

 

De decentraliserade som är de utvecklade.

Dessa ANTI (se ovan) skulle kanske inte kunna finnas som ”anti-ideologier” om de uppstod som självständiga rörelser med tanke på den ekonomiska och sociala politiska ideologin som helhet.

Dessa anti i den revolutionära ramen är de sanna revolutionärerna p.g.a. deras omedelbara verklighetspolitik. De använder sig av direktdemokrati (kommittéer). De grundas med olika former, av vilka lokala representanter och övriga intresserade sammansluter sig för att enas eller välja, angående ekonomiska behov.

För de renodlade ”ANTI” i den politiska sammanfattningen, är ideologin den decentraliserande form av makt vilket den ekonomiska sociala samlevnaden och filosofiska svetsar samman. De är socialister, frihetliga socialister, anarkister (de klassiska revolutionära frihetliga socialisterna). De syndikalister som är en mer organiserad form av anarkism och socialism finns i den ekonomiska fackföreningsformen anarkosyndikalism.

De två centrala stora blocken ger ibland varandra stöd och det visar tydligt på ett sjukt samhälle osv.

 

 

 

Partiideologi

 

Den kapitalistiska ideologin: profiten från arbetarnas ansträngningar koncentreras till få människor.

Den socialistiska ideologin: profiten från arbetarnas ansträngningar koncentreras till arbetarmassorna

 

Den kapitalistiska ideologin är en högerstyrd centraliserad statspolitik, koncentrerad till makt och pengar.

Den socialistiska ideologin, gällande demokratisk statssocialism, siktar på bestående makt och kapitalet, även pengar. Se skrifter angående ”Alla politiska organisationer är kriminella”.

 

Socialismen: Socialismen behöver en bredare förklaring i sin utvecklande form av samlevnadspolitik gentemot den enkla outvecklade och råa form av samlevnadspolitik som är den kapitalistiska. En grundläggande princip inom socialismen är att arbetarna får betalt för den tid de arbetar.

 

I den frihetliga socialismen, den decentraliserade, är ledningsförmåga en viktig faktor där den ansvariga som begått felaktigheter omplaceras omedelbart. Personliga egenskaper vägs in vid lönesättning och där den anställda cirkulerar mellan olika arbetsuppgifter.

 

Den statliga socialismen med sina partivalda, suger upp kapitalet genom att bestämma löner och skatter, centraliserar/administrerar och delar ut igen till medborgarna under olika sociala former.

 

Den statliga socialismen som vi känner till, har sin historia från två olika håll.

Den ena sidan som jag kallar en mänsklig social olycka, d v s att proletariatet under fattigdom och extremt lidande, var mottaglig för en organiserad beväpnad revolution. De socialistiska ledarna propagerade då för den  KOMMUNISTISKA ideologiformel att ”all profit delas lika till alla efter behov: arbetar en person 10 timmar eller en annan 2 timmar så delas allt lika för alla.” Ideologiformeln har varierande inslag av analys, och den mest kända är den marxistiska”.

Marxistkommunismen föreskrev en stark centralisering. Ledarna propagerade att kommunismen inte är möjlig omedelbart, och att Marxismen är en statssocialism på väg (transition) till en kommunistisk avslutning och det måste gå via den s.k. proletriatdiktaturen.

 

Kommunistiska länder har aldrig varit kommunistiska för teorin har aldrig kunnat genomföras.

 

Den andra sidan av vår kända demokratiska statssocialism idag är när massorna förenas i ett stort block för att motverka statens förtryckarideologi med lika mycket makt- kraft. Detta är ANTI.

Allt som allt är detta ett olöst psykosocialt diktatoriskt behov av ägandet och ”Makt” som finns i människans outvecklade syn på saker och ting (jag analyserar detta i andra sammanhang).

Olyckshändelserna som analyserades ovan, är en följd av den sneda politiska utvecklingen av socialismens och kommunismens principer.

 

Avslutningsvis påpekas att partierna representerar förtrycket mot individerna.

 

 

 

HISTORIENS BÖRJAN

 

Den socialistiska och kommunistiska ideologin av olika ursprung enades under den socialistiska internationalen.

Förespråkare för proletärdiktatur var för en partiorganisation och centralisering, marxister.

Förespråkare för ickediktatur, men för decentralisering och federalism var anarkister.

De enades aldrig, och den socialistiska internationalrevolutionen blev ett fiasko.

 

I dag, efter historiens olyckshändelse, som egentligen började med den första socialistinternationalen ser vi än idag konsekvenserna av det diktatoriska seende, kommunisternas parti och statssocialister.

Anarkisterna är än idag levande i olika självständiga grupper, de figurerar också som frihetliga socialister med ickevåld som grundtanke, fackliga organisationer, syndikalister, och politiska grupperingar som anarko-syndikalister, anarkistsocialister, anarkistkommunister, anarkistindividualister, kollektivister, mutualister, nihilister, vilka alla är lågan till ANTI.

Här vill jag precisera att i alla former av statlig politik, statssocialism samt kommunism av olika slag är den individuella friheten begränsad. Detta sker till exempel på grund av skatter, samhällsplikt m.m.

 

I socialistisk och kommunistisk frihetlig politik har vi massornas frihet och harmoni som ett alternativ, men individuell frihet är verklighet endast i VI-Samhället.

 

 

VI-partirörelse (VI - pr) är för en omedelbar fri företagsamhet, fri marknad, stödjer den ekologiska och biologiska mångfalden och respekterar människans integritet. En VI - are kan bara vara socialist med frivilligt donerade bidrag. En ekonomisk folklig liberalism avgjort med frihetlig tänkande. Läs vidare till ex ”Grov presentation av VI - Samhälle”.

 

 

 

II av VII

 

Jag är politiskt bunden och en sök-are i livets mening.

 

Jag blev anarkist vid 15 år.

När jag var 17 skyddade jag landsförvisade italiensk kungens i sin rätt som minoritet till återförening.

Är för konfederation inom geopolitik.

Är socialist och kommunist men jag är för enmanspartistat och militär där civilist är nonsens.

Jag är VI-PersonRörelse för en gratis samhället rättvist utan våld, på väg till individuellfrihet som är rätt att agerar utan tanke som mening.

 

De som är…

DE som är reformist är mot definition ”revolution!”

De som är evolutionister är mot realister för de är mot tanke utveckling.

De som är anarkister är mot staten.

De som är reaktionär är konservativ och populist. Med det är mot radikala och allt för reformistiska förändringar.

De som är reformister är statsdemokrater.

De som är monopolister är dels liberaler och dels stats centralister .

De som är monarkister är för diktatur i bredare mening och dvs. kompromiss, demagog och statssocialist reformister.

De som är republikan och statsdemokrat är det samma sak.

De byråkraterna är för hierarki och viceversa.

De som är för konstitution är för lag och staten.

Det som är höger eller vänster politik det är synonym av block intresse politik och inte om ren ideologisk politik! Definition är en mental massfälla. Det är betydelselöst.

Är dDUu frihetlig men för legalism då är du en dualist och inte en ren anarkist.

Det som är för resolution och veto är det för regeringar, lagar, framställt och beslut lika som en hämligt lögnaktig propaganda eller diktatur för ett globalt världssamfund.  

 

DENNA KUNSKAP ÄR INTE DEN POLITISKA IDEOLOGISKA LOGIKEN. DEN SOM ÄR POLITISK IDEOLOGISKA LOGIKEN ÄR ANARKISM, SOCIALISM, KOMMUNISM, LIBERAL Det är definitivt politik det som ÄR kunskap att regerar sig och som görs av sig själv som och från individen för sig själv till gruppens bästa.

 

De som inte vet, inte förstår, inte vill och inte skiljer dessa resolutioner eller definitioner sammanhang och kontraster, bära ignorans i täten.

 

Är du som jag? Låt intelligens ha sin framgång… välkommen!

 

 

 

III av VII

 

Politiska partier, Svenska stora och små, värda och bluffare.

 

POLITIKEN IDAG. En reflektion värd att göra för dig som inte är helt upplyst om politiken, politiska partier och deras representanter. Se följande länk http://www.vi-pr.com/brevpolitiker.htm och http://www.vi-pr.com/politiska_partier_2.htm och http://politiskapartier.se/politik.html och http://www.karlhenrikpettersson.se/politik-vad-menar-vi/ och googla vidare och inte minst se på http://sv.wikipedia.org/wiki/PolitikSe vidare dessutom och tänk på det ideologiska ursprunget, informationens intranät (påverkan och uppfostran) typ media, tidningar, radio, TV, sk folkbildningsskolor som ABF, Medborgarskolan,  Bilda, Vuxenskolan osv. och nya s.k. ”Friskolor.” Fackföreningar och föreningar av olika slag. Företag som helt öppet delvis eller hemligt drivs eller styrs av politiska, religiösa eller rent ekonomiska vita (kända och godkända) och svarta handeln (undre världens) knutna intressen, som gör politik.  Se det på ett individuellt, familj, grupp, lokal, nationell och världsnivå för att kunna göra en jämförelse av en global politisk och ideologisk utveckling. Sök… vidare om politiken och deras representanter, rörelse, ideologi på en djupare och global nivå, se t.ex. följande länkar, fiska vidare på http://www.vi-pr.com/ideologierlankar.htm  jaga vidare på http://www.lankarkiv.com/kategorier/asikts_frihet.html#anarki och 
http://www.lankarkiv.com/kategorier/asikts_frihet.html#divpar lotta ut chansen på  http://www.politicalresources.net/sweden.htm och vidare på EU nivå http://www.politicalresources.net/europe.htm så vidare på världsfronten http://www.politicalresources.net/ Nyanseringar som blockpolitik, fusion, pakt, samarbete osv. är extra tillägg. Ser vi sedan på lokal nivå, är politiken inte mycket att hylla heller när det handlar om samarbete mellan bröder, kamrater eller partivänner. Där finns konkurrens om vem som ska ta makten och privilegier som det blir vid makt och ekonomiska intressen.

 

Vad tänker du nu? Kanske tänker du på vad som är äkta och vad som inte är det, vad som är riktigt- sanningsfullt- rättvist- av värde eller en bluff deltagande eller politik? Vem och vad kan man lita på om man själv inte hinner med att styra sin egen gemensamma ekonomi, hinner inte med vare sig lokal eller nationell politik, global mänsklig problematik är ännu längre bort från DIN påverkan och möjlighet till förtroende.

BRA och DÅLIG, det GODA och det ONDA finns överallt och inte minst som små frön (inom oss) också se det på närmare och djupare håll på följande länkar http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm och http://www.vi-pr.com/kommunikationsproblematiken.htm VI-pr utvidgat demokrati http://www.vi-pr.com/vi_pr_partiprogram_7.htm. Vem vågar berätta, skriva om sådana svårigheter, delaktighet? Jo, man brukar höra en massa gnäll, medan andra kämpar på och andra dör för sin tro, sina ideal och den RÄTTVISA känslan som gör oss som vi är… hjältemodiga eller/och martyrer.

MIN politik är för närvarande t.ex. av den nationella samt världspolitiska med konkreta exempel som följande: http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm och http://www.vi-pr.com/k_regering.htm med inslag av http://www.vi-pr.com/helhet.htm Men plats finns hos mig för utveckling vid omvärderingar, anpassning, realistisk syn och beslutsamhet.

 

 

HÄR OCH NU MED VÅR SVENSKA POLITIK. Partierna i riksdagen och antalet ledamöter idag 2012: Socialdemokraterna 112 Moderaterna 107 Miljöpartiet 25 Folkpartiet 24 Centerpartiet 23 Sverigedemokraterna 20 Vänsterpartiet 19 Kristdemokraterna 19

Vilka funktioner har dessa partier? Deras ide:FUNKTIONER. De är troligen alla partiarbetare och lika i den meningen att de arbetar för egna ideal, dels samarbetsvilliga, konsekventa och tom. kontroversiella. IDEALEN. Vi tror på solidaritet Socialdemokraterna, vi tror på jämlikhet Vänsterpartiet, vi tror på nationen Sverige Demokraterna, vi tror på produktion Centerpartiet, vi tror på ekologin Miljöpartiet, vi tror på egen vinning Moderaterna, vi tror på familjen Kristdemokraterna, vi tror på samhället Folkpartiet. Det är det som figurerar i de ovan beskrivna politiska partierna i riksdagen.

 

 

HUR FUNGERAR IDEALEN OCH FUNKTIONER?

 

AVSLÖJANDET.

 

IDÉ Så, kallade anarkister deras idé Anarki inom det korrekta politiska sammanhanget. Det har faktiskt irriterat mig länge lexikon, makthavarna, medias och folkets spridning vid jämförelse av ordet anarki som synonym till kaos. Det visar sig vara politiskt inkorrekt, idioti, manipulation, så att lexikon skulle skrivas om med mening att radera helt den felaktiga jämförelsen. Som många andra lögner går det inte ens att tolerera.

Idealen inom generaliserat tänkande vid MÄNSKLIGHETENS och LIVET LEVNAD och ÖVERLEVNAD som t.ex. FRED och FRIHET, IDENTITET och GLOBALISERING (sistnämnda ordet som överträffar internationalismVID RELATION och med POLITISK MAKT är det som en början om (evig otta) en mekanism av trilogin SOLIDARITET - JÄMLIKHET - FRIHET. Det vill säga: SOCIALISM, KOMMUNISM, KAPITALISM. Dess skuggor av treenighet: självständighet – decentralisering -centralisering som i sin tur relateras till trio: federalism- nationalism- internationalism och vidare i livets vilseledande själ: individ - grupp- mänsklighetSocialism, kommunism och kapitalism alltså är de grundläggande idealenALLT ANNAT påhittad, tolkning, inblandning, infiltrering, förvridning i det STATSPOLITISKA SAMMANHANGET är att FÖRKASTA!

 

Halv politikerMiljöpartiet, ekologiskt inriktad, s k. de gröna-ekologerna har sin fot där vinden drar bäst för deras frågor till vänster eller höger. Centerpartiet, har profilerat sig som bondepartiet på högerkant (de verkliga gröna). Kristdemokraterna är till höger en typ av konservatism som inte är. Dessa partier har inte något ideal i botten. Alltså, en kämpa för ekologin, den andra för bönder, den sista för sin religiösa tro. Dessa partier är att jämföra till ”extremister” typ godkänd fanatism som gränsar till högt ansvar för deras intressen som i sig kan vara lika väl idealen. Om idealen är en högsta önskan, ett brett socialt perspektiv, så kan vi säga att dessa politiska partier fyller bara en del av hela samhällets kropp och dess behov, och därför är dessa partier inte lämpliga för en generaliserad allmännytta (politiken). Enkelt förklarad. Skall miljöpartiet bestämma över allt i ett fungerande samhälle som är grund till produktion som påverkar nödvändighet? Då måste dessa ekologer vara med nödvändigtvis och stödja världskrig… och det vill säga att deras  princip fallerSkall bönder bestämma över industri i den klassiska meningen? Ny fattigdom som är den nya typen av proletariat, motsäger sig till industrialiserad framtid och en ny klass av rika bönder. Deras nytta fallerSkall Kristendomen låsa in mentalt alla fritänkande svenskar, med agerande för att deras troende är en elit? Deras existens fallerMp, C, KD är partiet som inte behövs varken i Svensk politik eller på världsnivå. Dessa partier löser en del av samhällets frågor eller tenderar att vara egenmäktiga. MEN, i demokratins namn, har de en stor påverkan vid just deras centrala frågor. Och, javisst att om de skulle regera i majoritet skulle de ha sina ”specialister” som styr allt annat än deras centrala frågor. På detta vis gör dessa politiska partier nytta som alla andra, de kan vara funktionella men med ett ”MEN” i ryggen. 

 

Tredjedelpolitiker.

Folkpartiet Fp. Dessa är ”Liberaler” (för dom som förstår liberalism som ekonomins grundprincip), alltså att stå för fri företagsamhet typ Moderater, kapitalister t.ex. delvis dagens USA, republikaner (utan kung) med bred hänsyn till vissa sociala reformer, gör dom sig till representanter för en helhetspolitik där idealen finns. Men missuppfatta inte Liberal=libertas=fri. Ordet frihet innebär inte knyten till lagar och staten så att ambiguitet i Liberal politik är tydlig (denna historiska lögn har irriterat mig länge). Men, Folkpartister är egentligen de riktiga Moderaterna och mer! Ha klart för dig du som läser detta inlägg, att Moderaterna gör ett halvt folkpartis arbete, de är värda halva, dvs. att folkpartister det är de som skulle vara i spetsen och driva Sverige och inte moderaterna! Men konstigt nog rättvisan är omvänd. Kan vara så att Svenska Folkpartiets oförmåga att marknadsföra sig i tiden, är att inte tala om idealen? Att inte stå för det som gäller och att inte framföra sin politik som man i USA gör än idag alltså en aggressiv politik? Om så är fallet, deras försiktighet har bromsat deras framgångar. Folkpartiet är som ett vilset barn. Folkpartiet för en antisocial politik och dvs. ett antifolks generaliserande välbefinnande. Här faller deras benämning som står För Alla (folket). Alltså, Folkpartiet är varken fascistiskt, socialistiskt, inte ett helt rättvist parti, det är istället ett folkligt parti med inriktad demokratiskt elit (fascistiskt- liberalisktaktig och lika socialistisk- libertarian) och med reformerad politik, den är varken det ena eller det andra, så det hamnar i en mystisk politik i utkanten av Moderaterna.  

 

Sverige Demokraterna SD. Partiet vill spegla sig som konservativt men realistiskt med tradition i spetsen: kultur, nation och tro. Senaste mediala siffror är att SD har hamnat mest på högerkanten, Moderaternas sida än att spela en vågmästarroll, bryr mig inte om för allt detta är ett spel som driver eller drivs som en fysisk lag där effekten (SD) skapar en konsekvens (oundvikligt resultat, händelse). Viktigt att veta om SD är att detta parti saknar ett helhetsideal: är vi socialister? Är vi kommunister? Är vi kapitalister? Ja, vi är nationalister med tydligt inslag av patriotism och det gör att SD står på en stark grund som är en del av en helhetsidé. Javisst att jag som medlem (ser på Sverige demokraterna och TOR http://www.vi-pr.com/sverige_demokraterna_tor.htm) knyter mig centralt vid sammanhanget: invandring (arbetskraft och religion), försvaret och nation som identitet. Dessutom mitt personliga huvudmål är att rättvisan som breder ut sig via engagemang vid familjefrågor, utbildning, företagsamhet osv. se på www.vi-pr.com m.m. Utanför denna personliga parentes menar och pointerar jag på allvar att Sverige Demokraterna (SD) bör snarast medge på vilka ideologiska grunder de står. Om det inte sker, kommer de att profileras som hycklare, slingrande ormar, lögnaktiga, billiga, missnöjdhetsparti, ingen att lita på osv. Det som jag menar är att jag själv och som andra är trötta av ideologisk dimma, kommer så småningom att ta avstånd delvis eller helt från dessa demagoger. Annan konsekvens är att partiet stagnerar eller t.o.m. försvinner. Idag är jag stolt att vara SD - are... så klart.

 

Vänster partiet V. De var helhetspolitiker, de hade den grundidé av den renaste vid statspolitik som Kommunister och det gällde jämlikhet. Nu är deras politik av förrädarnivå. Ledare eller röster som har påverkat förändringar, förnyelse som de kallade, ja de var kanske infiltrerade fiender, spioner som var ute efter att förstöra för partiet, eller var inkompetenta, fega präglade av personlig skam och rädslor efter URS eller URSS stormakts dekadens. Vänsterpartiet har hamnat i konkurrens med storsyskonet Socialdemokraterna, och det blev det stora misstaget. Vänsterpartiet har tappat sin identitet genom att säga ifrån sig de stora helhetsidealen som bara de hade och representerade nämligen ”kommunister”. Röda flaggan tillhör bara kommunister och inte någon annan, precis som svarta fanan utan andra färger eller symboler tillhör bara de rena anarkisterna.   Det är helt knasigt att två olika socialistpartier finns i konkurrens med varandra, lika bra att Vänster helt stödjer Socialdemokraterna för att stärka idealen vid den demokratiska princip som är lika, det om inte Vänster tar tillbaka deras UNIKA benämning ”kommunisterna” och är stolta för det med all risk som det innebär. Mina synska visioner ser en framtid för detta parti OM de förespråkar de rena och rätta idealen. Jag kan vittna om vad jag har upplevt 2010 när i Haparanda jag besökte lokala Vänstern och gjorde mitt inträde med mening att stödja ett politiskt parti med gamla äkta anor med tanke att kanske mitt engagemang och min röst kan solidariskt få denna att leva vidare. Snart upplevde jag maktgirighet, gamla medlemmar som inte visste ens vad röd flagga var (dagens ordförande 2011), rädda och försiktiga. Ett underbart lokalt ”Bok Café” som tyvärr var jämt stängt och enligt mina förslag skulle upplivas med Internet och kurser. Begäran om medlemskap som aldrig kom fram… då var en före detta avhoppare från sossarna och som gjorde sig stor på ordförandeposten genom att påpeka sin ställning som byråkrat! På möte, där närvarade de vanliga trogna, var det två på tio som kunde… idén, de andra var de moderna vilsen och vilsna stolpar, ingenting att ha… En ny indoktrinering, informationsbildning skulle ha behövts för att få ansvar och tron att blomma upp. Ideologiskt är Vänsterpartiet i den gamla meningen av s.k. proletariat diktatur lika förödande som historisk ideologisk miss (som ovan citerade liberaler) att tro att industri, en klass, skulle med dessutom diktatoriska (våldet) fasoner styra över andra samhällsklasser.

 

 

Helhetspolitiker.

 

Socialdemokraterna. De har visat det rätta, vi kan säga så, från sin början men summa summarum av ledarskap med stora ambitioner av högervridning, extrem byråkrati, Svensson fanatism, inkompetens och rädsla för folket har förvandlat och försvagat Svenska Socialdemokraterna och partiet. 1980 satte jag min fot i Sverige och när jag steg ner från tåget var det för att hamna i finkan en vecka. Blev sedan friad efter att ha kontaktat kusinerna syndikalisterna i Stockholms huvudkontor och efter mitt bankande på celldörren och framhävda mina lagliga rättigheter som jag blev utsläppt eller utkastad… ha! Utan mitt identitetskort!! Det var faktiskt de kusinerna syndikalisterna som jag skulle träffa för ett eget reportage som sedan skulle publiceras på vår fria ”Alternativ Libertaire” tidning i Bryssel vid 2 Rue de L’ Inquisituion (hahaha) och som täckte franskspråkiga södra Belgien (Vallon) och dels närgränsande Luxembourg och Frankrike. MEN, vilken upplevelse… Åh kapitalistisk ständig förnedring till en socialist… jag skrek inombord och kanske mer… ”Jag är i ett socialistiskt land”! Frihet, rättvisa… och alla lika mig eller jag lika dem, identitetsfrågan är fullbordad, ljushåriga människor med blåa ögon i allra högsta bemärkelse.  1981 var jag tillbaka och karusellen satte igång… utbildning, arbete intensiv fritid och deltagande med egna undervisningar och efter 10 år skrev jag min första sanning: ”Välfärd är inte frågan om att bara sossarna tar till sig ära! Det är också andra krafter av olika socialistiska varianter med lika stora anor och äldre än sossar som har bidragit till det.” För den tredje gången efter en personlig parentes vill jag pointera att Socialdemokrati skall tillbaka till sina gamla anor som än är i sin ordning fast all modernism och science fiction i högt tempot och inte minst världskris med detta oerhörda mänskliga lidande som skapar den osäkra framtid som väntar våra barn. Min uppmuntran för socialdemokratin till er helhets politik är följande: Stå fast vid solidaritet för äldre och barnfamiljer, var konsekvent genom att strunta i EU och andra internationella påverkningar, utpressningar eller direktiv. Bibehåll neutralitetspolitik, se över principer av centralisering och decentralisering. Sjukvård, transport, boende och utbildning återställ balans i det. Var hårt självkritiska och konsekventa vid religions frågor som t.ex. se vad som är bra i det religiösa och sätt gränser för islamisering om ni tänker fortsätta att sekularisera (avkristna) samhället. En sak har jag blivit besviken på, med er som är ansvariga sossar … Ni har tillåtit demokrati i princip ta över sunda förnuftet, ansvar och ideal när borgliga Moderater kom med påhitt under valåret att dom skulle vara representanter för arbetarklassen! Jag upplevde en tragedi som inte ens får mig inte att skratta eller gråta. Ni har inte vågat agera mot lögner ni har sårat idealen och fortsätter i feghet ni är inget att ha för mig!

 

Moderaterna politisk partiet. Se följande länk i dagens datum 18 september 2011 http://www.moderat.se/web/Var_politik.aspx ”Moderaterna är vår tids arbetarparti. Nya moderaternas uppgift är att lösa samhällsproblem och göra Sverige till ett bättre land för alla som bor här.” Här har vi en blandning av sofistikerade meddelande som kan dra till sig trötta osäkra väljare inte minst unga nya krafter. Här vill jag slopa analysen som skulle dra ut på tiden med skrivandet. Men jag kan tillägga att definitionen ”arbetarparti” i den mening som det skrivs inte blev tillräckligt tydligt och knuten till politiskt val, det är en klar skurkmetod som bedrar och förolämpar. Skulle de som hittat på den formuleringen preciserat att moderaterna är ett arbetarparti för de företagare (minoritetsarbetare), då var det rätt, men inte när formuleringen antyder proletär och andra arbetare eller arbetarklass som säljer sin arbetskraft (löntagare, de som arbetar för en lön). Det verkar som om världspolitik har orienterats till en ostrukturerad, kaotisk, delvis fri privatisering och Moderaterna ligger rätt till med deras politik. På en sida privatisering som gynnar liberal företagsamhet, å andra sidan gynnar federalister, anarkister, socialister också. Hur? Det finns ingen skillnad mellan liberal politik där företagsägande klassiskt menad är av enskild firma (ensam person som äger eller är ansvarig för) där profiten, vinsten går till ägaren, och kooperativet, aktiebolaget, familjföretagets formade verksamhet där vinster delas på lika villkor eller med skillnader mellan deltagare. Inte heller dessa aktieverksamheter som är varken socialistisk eller liberal. Alla dessa ekonomiska kompositioner lieras med varandra vid grundprincip om FRI och KONKURRENS, det vill säga att jag äter upp dig eller du mig. Här klämmer skorna för miljö intresserad moderat eller ej, alltså, när KONKURRENS överträffar sig själv dvs. via EKONOMISK FRIHET som innebär att värden i natur, människor och livet över huvudtaget är mindre än PENGAR. Inte slut med det. Ett fritt företags konkurrens innebär social fara och bevisas via korruption av högsta rang typ kartellmetoder. Hur rättar man till det? Hårdare straff för dessa bildningar och Staten skall stifta ägande och konfiskerade bolag. Ingen nåd för korruption, det är det som skulle höja moralen i Moderaternas värld.  

 

 

Små politiska partier.

 

Det finns vid olika definitioner, olika storlek, fattiga och rika rörelser, kända, okända, hemliga, knasiga, bluffare och ärliga. Ovan nämnda vid länkar finns, fanns eller/kommer att uppstå och dö ut igen osv.

 

Rätt att finnas och stödja rättsligt som de etablerade partier vid valrörelse är de som grundats på de definitioner som ovan beskrivits som refererar till ex. Marxism, Liberalism, Republikanism, frihet, rättvisa osv. Här måste jag göra rätt för mig gällande ovan citerade regeringspartier "Halv politiker" som enligt min mening inte skulle permanent medverka i regering som sådan, citerar jag här slumpmässigt de s.k. små partier som inte skulle finnas  överhuvudtaget med politisk partibetäckning eller bemärkelse med syftet att regera… Piratpartiet, viking partiet, köttbulle partiet om det finns en sådan osv. Dessa partier små som stora kan behålla definition som förening men inte som parti. Dessa rörelser är inte annat än missnöje, protest, samhällsfenomen som knyts till konflikter, missuppfattningar, en sjuk eller väckande effekt vid samhällets beteende som smittar mentalt och får oss att känna och kanske agera utan kunskap om vad vi håller på med.

 

MEN, frihetsprincip är ett mänskligt uttryck att alla skall finnas det är en paradox (går emot sin princip) för då, skall vi godkänna provokation, förolämpningar, fysiskt våld, vandalismiskt, politisk eller statligt (det görs dagligt i Sverige) då skall rätt till att försvara oss med alla medel som kan innebära rätt till värsta scenario.

 

Frihet är motsatsen av icke frihet med det kan medföra precis lika effekt som kan vara stor förödelse vid individuella eller grupp sammanhang. Mellanting finns det? Ja, klart det finns. Se på grunder som ett politiskt tänkande och utförande står för som ovan nämns, är det äkta håller det … Eller se på mina alternativ om extraktionistisk politik eller homogena samhället http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm

 

 

Nu i Sverige

Se till att kungen inte representerar Svenska staten, fria staten från monarkistämpel och ge rätt till Kungen och rojalister att finnas som politiskt parti för en "absolut monarki". Det är en rättvisefråga i folkets och jämlikhetens namn.

 

 

 

 

IV av VII

 

 

Allt som du behöver veta VEM ÄR DU!

LIVSVIKTIG KUNSKAP FÖR DIG SOM STRUNTAR…

 

Ett sätt att förstå dig själv, rätt till samlevnad och regera dig själv som betyder POLITIK.

 

Tre enklare punkter att veta för att göra dig fri, ansvarig, trygg, stark, positiv och glad.

 

Följande är del sett som stat eller frihetlig helhetspolitikInget krav för att veta om alla ords innebörd men om du tar det som en LEK och vill veta det gör dig RIK av MÖJLIGHETER för att LEVA här och NU

 

OBS! Använd dig t.ex. av Internets olika sökmotorer som t.ex. google osv. för att få veta mer eller mindre exakt vad som sägs eller vad jag menar med detta korta inlägg. Gör det när Internet ännu är en fantastisk och dels fri resurs och att ha klart för dig att ett angrepp i rymden kan ta ifrån ALL KOGNITIV* KOMMUNIKATION.

 

 

Kapitel I

 

Nr.1

SÄTT

Hela världen diktaturer, personval, enmansparti, president eller presidium, oligarki eller fåmannavälde, monarki, republikaner, demokrater, höger eller vänster samt center eller ultra-anti (extremister, radikaler), konservativ, reaktionära, direktdemokrati, folkomröstning, libertarianism, nationalism, geopolitik, kontinent politik, klerikal politik, internationalism, globalism, federalism, regionalism, nomader eller stampolitik, moral, fackföreningar, patriarkat eller matriarkat, frihetliga m.fl.

 

Nr 2

UTTRYCK

Erkända eller hemliga organisation, politiska partier, social och politisk rörelse, armén, manifestation, protest, revolt, revolution, nihilism, krig, organisation för fred, de gröna, centralisering, decentralisering, homogen samhället eller extraktioniskt politik osv.

 

Nr.3

EKONOMISKSKILLNAD

SocialismDen socialistiska ideologinprofiten från arbetarnas ansträngningar koncentreras till arbetarmassorna.

 

Kommunism. Den Kommunistiska ideologin: ideologisk grund är att producera efter förmåga och ta efter behov.

 

Anarkism. Den anarkistiska ideologin innehåller socialistiska, kommunistiska och individualistiska varianter. Förekommer definitioner som kollektivism (socialist eller kommunist), referens till urtid och grottmänniskor som antropologiska analyser vid princip av kommunism primitiv som också lever idag vid avlägsna grupper i olika delar av världen.

På Internet i dagsläge förekommer definitioner som relateras till anarkokapitalism och det är helt förvriden princip pga. individen oavsett kan leva på plockning, samling och mitt i IT samhället omöjliggör sådana relation och det pga. enkel objektivitet är att 1, individens arbetskraft har sina begränsningar och 2, anarkistisk princip grundas på gemlikhet, solidaritet, överlevnad, fattig samhället mot misär, individuell frihet -en av mina studier (icke tänkande människan), mot exploatering av saker och ting inte minst människor, natur och livet.

 

Liberaler eller kapitalister. Den liberala eller kapitalistiska ideologin: profiten från arbetarnas ansträngningar koncentreras till en eller få människor.

 

 

KAPITEL II

 

Alltså, det som är sann POLITIK är nr 3 på kapitel I ovannämnd och inget annat!

 

 

Politiker, makthavare, okunskap, intressefrågor och tid har krånglat till för oss, sanningen är som följer.

 

ANSVARIGA MAKTHAVARE som t.ex. via SÄTT nr.1 kapitel I ovannämnd vill få oss att tro det är skillnader mellan demokrater och republikaner inom makt och statspolitik. Sanningen är att man inte kan vara republikan utan att vara demokrat och vice versa! Att vara republikan menas att varje en av oss är kung (till sig själv) och demokrat menas att folket har åsikt, bestämmer och styr makten!

Med det finns lagar som styr dessa, republik och demokrati men här finns plats som vidare lurar oss genom att göra och tillämpa omänsklig princip, regler och lagar från grundlag till chefen på arbetsplatsen som utövar sin makt genom att tillämpa egna åsikter utan att du kan försvara dig!  

DE lurar er och förtrycker oss ännu som förr 100 eller 1000 år sedan genom hemligheter eller inskolning som stärkte deras intresse via ignorans att vi inte behöver veta!

 

Vidare sanning handlar om diktatur av fåmannavälden eller av ensam härskare som inte kan vara demokratisk!

 

 

Ser vi nr 2 UTTRYCK som ovan vid kapitel I.

Politiska partier osv. som inte grundas på en ekonomisk skillnad som ovan förklarats nr3 kapitel I  handlar i styrsätts på s.k. STATSMAKTSPOLITIK, det är en bluff som t.ex. i Sverige s.k. moderater har felaktig benämning för de gör en liberal (Kapitalistisk) politik men gömmer det i princip genom att inte deklarera sig som sådan, de visar sig  inte vara justa. Moderater stjäl rätten från liberalpartiet att vara störst inom den rätta politiken.

 

Liberala skulle ha ensamrätt till tal och makt som ärliga och rättfärdiga politiker pga. de deklarerar sina ekonomiska grunder som är sanning i deras målsättning!

 

Samma öde som moderater är centerpartiet för länge sedan men alltid aktuellt också som bondepartiet.

 

Miljöpartiet dessutom är deras krav obefintliga pga. dels är de naturligt integrerade i andra seriösa, ärliga och äkta politiska partier (se nr 3 kapitel I ovannämnd). Miljöpartiet är en ”effekt, en reflex” och aldrig som aldrig ett statspolitiskt parti!

 

Sverige Demokraterna med deras definition som liberalkonservativa är inte annat än konkurrent till äkta liberalpartiet och de kommer aldrig  att erkännas som de rätta politikiska partiet för folket och rättvisa.

 

TÄNK DIG att nya eller gamla Moderaterna (M), Sverigedemokraterna (SD), Centerpartiet (C) skulle förkasta deras påhittade definitioner och smälta in i Liberalerna (L), forma ett enda stort LIBERALPARTI med omröstning om ledarskap med en eller flera ledare,  storlaget det skulle vara!

 

Vänsterpartiet kan aldrig erkännas rätt till att vara en äkta statspolitiskt kommunistiskt parti pga. de deklarerar inte sig som sådan! Det enda partiet som skulle sitta i regering nu 2020 är bara ett resultat om fusion av vänsterpartiet och alla andra formationer som överger inspirationer av de klassiska historiska ledare som Lenin, Trotskij, Stalin osv. och istället refererar sig bara till ekonom, filosof och analytiker Karl Marx bl.a. formgivare till statskommunism och bara kalla partiet som KOMMUNISTPARTIET.

 

Svenska socialdemokratiska partiet (S) lever på historisk händelse men vi har sett mer och fler ledarskap som har influerat på partiet och som har skapat variationer bland ideologiska kompromisser, konkurrens och privatisering som gör att centralism har försvagats och vi kan säga att ordet demokrati inte är kompatibelt när ett socialistisk politiskt parti styrs vidare av bara en sekreterare.  

 

 

*, Kognitiv förmåga och intelligens. Med kognition menas förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, lösa problem, använda siffror och språk med mera. Kognitiv förmåga är inte det samma som intelligens men den har betydelse för hur man kan använda sin intelligens eller begåvning. (källa: google, wikipedia via Internet)”.

 

 

 

Kapitel III

Relation för vidare kunskap och mental utveckling: repeterar

http://www.vi-pr.com/politidkt_korkort.htm 

http://www.vi-pr.com/politiska_partier_1.htm,

http://www.vi-pr.com/politiska_partier_2.htm,

http://www.vi-pr.com/socialism_nationalism_patriutism_fri.htm,

http://www.vi-pr.com/maktpolitik.htm,

https://vi-pr.com/3_satt_skalnk.htm (Innehåller bilder med grundare och fakta för grunder.) 

http://www.vi-pr.com/politisk_mogenhet.htm,

 

 

 

 

 

V av VII

 

 

Om SOCIALISM, NATIONALISM, PATRIOTISM och FRI FÖRETAGSAMHET.

 

En grundläggande analys skall för att betecknas trovärdig förutse rötter av själva beteckningen. Den etymologiska litterära förklaring är som följer, med reservation av andra varianter som finns på olika ordböcker osv. och för att vara opartisk tog jag innehåll av en slumpmässigt etymologiskt ordbok.

 

 

SOCIALISM

 

SOCIAL

Samhälls, samhällig: över ty. och fra. (efter Rousseaus ”Contract Social” 1762) av lat. sicia’lis sällskaplig, bildn. Till soc’ius kamrat, bundsförvant (jfr associera sig, societet), eg. ”Följeslagare”, besläkt med seq’ui följa; se 1 sekt, konsekvens. Härtill socialisera förstatliga; socialis’m (1848):av fra. Socialism (1830-talet); socialis’t.

 

SOCIETET

Sällskap, sällskapskrets: över ty. och fra. av lat. soci’etas gemenskap, samfund; bildn. till soc’ius, se social.

Den etymologiska cirkeln avslutas, men till ordet kan vi tillägga den närstående relaterat genuin besläktad former av samhörighet, deltagandet, kommunikation, identitets gruppering, kontrakt, ansvar, nation, patriot, manchuovist, släkt, familj, val, fler osv. Alltså, samfundet, societet, samhälle och för att kunna själva existera under betäckningen socialism måste man ha en definierad ekonomiskt struktur.

Formeln av sådan struktur är som följer: En grundläggande princip inom socialismen är att arbetarna får betalt för den tid de arbetar. Profiten från arbetarnas ansträngningar koncentreras till arbetarmassorna.

Formeln av en sådan ekonomiskt beteckning ger ett klart besked hur samhället som följer den socialismen grundläggande princip innebär. Enligt VI-PERSONRÖRELSE makrofilosofin, om man arbetar och tjänar efter sin egen arbetskraft är möjligheter till rikedom lika som noll, så är kärnan till socialism. Möjligheter till rikedom för den enskilde och i den ekonomiskt samarbetande t ex via kooperativet, det läggs i samhällets banor som t ex spekulation med grundläggande oreglerad frimarknad där frågan av köp och sälja florerar.

För att ge en bredare och allmän kännedom vill jag här förklara med enklare detaljer skillnaden mellan kommunism och socialism, sådana definitioner är ofta till grund av allmän okunskap och därtill skapas oriktiga politiska förutsättningar under partipolitiska val. Ett kommunist samhälle har en reglerad marknadsföring. Vi talar om den enda kommunism förmer möjliga som är den centraliserat t ex marxistiskt, den decentraliserat t ex anarkistiskt, frihetlig, kollektivistiskt och vi talar om att ”profit delas ut lika till massorna utan skillnaden mellan de som arbetar mer eller mindre” Se vidare politiska och filosofiska analyser i VI-PR i ”Vad är politik”?

 

Socialism Planetarium.

Socialism i världens perspektiv är oundvikligt nationalistiskt och inte internationalistiskt.

Under den 1: a socialist internationalen och de senare, då fattigdom, desperation, okunnighet skapade den historiskt felaktigt princip en att socialism skulle vara internationalist…! Internationalism grundades på den moraliska princip en sk. solidaritet. Internationaliserings process föddes dessutom i maskopi med dem taktiska och strategiskt nödvändiga strids insatser, de röda socialisterna skulle då kunna nå ett maktskifte.

En noggrann ekonomiskt och sociologisk analys visar klart att socialism existerar bara vid av lokala syften eftersom för det grundar sig på den individuella arbetsförmågan som i sig motverkar  rikedom. Medan de röda socialister som syftar på den international proletariat diktatur och jämlikhet är kommunister.

 

Här vill jag tillägga  vidare ett historisk okunnighet, missförstånd, makt missbruk och liknande som skapat ett felaktig syn på saker, nämligen den symboliska utseendemässiga portparollen för Socialism, alltså... flaggor. Detta exempel kommer att underlätta förhoppningsvis andra delar av analysen. Röda socialister, t ex marxister från leninister till maoister som vill ha en centraliserat och statlig socialism, som egentligen syfta till kommunism, har en röd flagga. Politiska partier som t ex i svenska Socialdemokraterna (sossarna) har inte med röda flaggor att göra än den symboliska mening att de säger representerar kamp mot massornas förtyck. Röda flaggor med eller utan intryckta symboler tillhör bara proletariat, bara kommunister och bara de är representanter till internationalism. Svarta socialister har en svart flagga och de är Anarkister de Frihetliga och där finns röda inslag pekar till kommunistiskt tänkande. Alla anarkisterna vill ha samma sak en decentraliserad socialism eller kommunism utan den statliga apparaturen.

 

I en nation där politiska partier kallar sig socialister skall det vara en nationalflagga som symbol med betäckning nationalsocialiste. I Sverige t ex den rätta betäckningen för ett sådant parti som till 100 % kan representera svensk socialism, skulle det vara i de varianter som följer: Svensknationalsocialister, Svensk – demokratiska – national - socialister.

Frågan är: skapar socialismen klasskillnader och rikedom?

I den korrekta ekonomiskt perspektiv, vinst fördelningen för den enskilde, för dem krafter inom och utom kooperativ; för lokalbefolkning och inom själva nationen, blir nivån olika och olika blir fördelningar. Det innebär att det är svårt att se tydliga klasskillnader i en mindre samhälle, men blir tydligare i ett större samhälle. EU utvidgning t ex skapar den sista citerade fenomenen, klass skillnader.

Socialism skapar en allmänt högre ekonomiskt välfärd men inte en rikedom som finns i den kapitalistiska meningen. Gränser mellan socialism och kapitalism är väldigt svåra att dra i en öppen marknad i en superstat som t ex USA, EU eller Världsmarknaden.

Sammanfattningen är att i en mindre socialistiskt samhälle skapas en mer tydlig jämlikhet, i en Nation ger vinst en större skillnad, i en superstat se vi redan att gränser till socialism suddas och i en världsmarknad kapitalism blir ett faktum. Men så vi kan inte ens påstå att kapitalistiska möjligheterna, i helhets politik finns andra faktorer som spelar roll som t ex den demokratiska principen med sina egna variationer och därtill olik regerande sätt. Se vi t ex i Sverige Socialdemokratin genom att stödja Sverige anpassning till EU har skapat en fördel för en liberal politik mot den traditionella socialistiska nationalsolidaritets anda. Fattigdom har fått rötter i Sverige, klasskillnader blir tydligare, rika blir rikare och fattiga blir fattigare, så enkel är sanningen, så lever jag och så lever ni.

För bredare allmän kännedom som relateras till klasskillnad och rikedom vill jag tillägga, att det finns en kedjeförändring som höjer ”skillnader” som tar oväntade former. Det kan blir orsak till nya sociala, politiska och kulturella förändringarna i Sverige. I VI-PR studier klargörs att medvetenhet hos människor har en långsamt mognad och risk att djupa förändringar hos massorna angående makt skiftet kan dröja mer än man väntat och VI-PRs 2004 misslyckade rop till Utvidgad demokrati forum är tyvärr ett dystert bevis. Men EU:s utvidgning är och kommer att vara en nackdel för Socialdemokraterna. Till exempel, medvetande om skillnader mellan representativ demokrati (uppifrån), direktdemokrati (nerifrån), utvidgad demokrati (förverkandet av olika politiskt tänkande), sprids hos missnöjda medborgare och ut till massorna. På andra sidan den radikala delen av socialism den identitets rika nationalistisk känslan också med allt rätt förstärks.

 

Ett familjesamhälle

Socialism betyder lokalt och det är samhället. Den knyts strukturellt till en del på planeten där lever en slags folk, människor med sin kultur, gränser och kan man med statens uppbyggnad kallas nation.

Nation och socialism kan definieras nationalsocialist, en mycket högtidlig betänkning, naturlig. Definition i sig kan vara olika som t ex fascism, nazisocialism, socialdemokrater, nationalsocialism, mf. Dessa definitioner pekar ideologiska såväl strukturmässiga varianter, MEN det är av och för samma slags folk bosatta i en begränsad plats som vi pratar om, för det definierar jag de som ”falanger” i ett familjesamhälle.

En förlängning av denna analys är nödvändigt för förtydliga innehållet.

Alla som kallas socialister har samma grund identitet.

Socialism olikhet är t ex att ideologin i sig innehåller varianter som liberala, reaktionära, konservativa, monarkiska, republikan, kulturella, national solidariska mer eller mindre, utåtriktad med internationella allianser mer eller mindre solidaritet principer och bidrag, tydliga och andra otydliga, reformist, revolutionära, demokratiska.

Dessa principer och praktiken förverkligas genom varierande former som t ex: En mans diktatur Libyen Gaddafi, Kuba Fidel Castro.

Oligarki med styrande klass samhället i Europa som t ex vinnande från olika fascistiska stridande fraktioner Mussolini i Italien och med nazismen i Tyskland för Hitler säger inom nationalsocialistisk kår.

Demokratiska representationer av olika slag som vi har sett tydligt i Tyskland och Frankrike med sina republikanska förändringar.

En mycket kontroversiell men möjlig tolerans och kompromiss politik mellan monarkin och socialism som vi ser t ex i Sverige, Belgien, England, Holland.

Vidare vi kan notera den Svetsiska federation som närmar sig till utvidgat demokrati, princip propagerat av VI-PR, med etniska, nationalistiska pragmatik.

Så var och är det i ett familjsamhälle.

 

 

FRI FÖRETAGSAMHET 

 

Är fri företagsamhet grunden till kapitalism och individuella friheten, eller viceversa, eller… eller?

 

KAPITALISM

KAPITAL

Kapita’l (grund) förmögenhet: av lat. capita’le, substantivering av adj. capita’lis; se 1 kapital. Här till kapitalisera; kapitalis’m; kapitalis’t.

Dagens realitet talar och ger klart besked vad kapitalism är. Det är nästan onödigt att ta upp det, här med många hemförelser, spekulationer och kritiker i den negativa och positiva meningen. Ser vi istället kortfattat den etymologiska kärnan i sina bindande former.

En förmögen person eller kollektiv, är det kapitalism?

Förmögenhet i sig är äldre än många religioner eller politiska idéer. Det har funnits hos grott människor under individuella och kollektiva former utan att de själva vet om det, eller vad det var… sinne, men känslan var det (!)… besläkt med lat. senti’re förnimma, känna. Maktens rötter, kan man säga. Sinne, kunskap, ha; äga… (verb): isl. no. eiga; gemens. germ. ord (eng. vara skyldig), trol. med släktingar i sanskrit; jfr egen, egentlig; ätt. Ätt släkt: isl. släkt, stam, gemens. Germ. Ord, i got. Och väst-germ. språk med bet. ’egendom’, bildnin. till äga.

En form av godkännandet och tom. av Lag. Så är många varianter och finesser i dessa relationer till Kapitalism. Men, godkännandet är relaterat till makten i singulär och pluralis form. Ordet flera i en utvecklat analys av ett logiskt resonemang slussar oss till ordet konflikter. Kapitalism är en repression av den andra sin lika… släkt eller ej, en medvetet känsla. Att ha är att ta, ta ifrån… det är våld när det inte handlar om överleva. Då, att vara förmögen i dagens läge fast kapitalet inte förvaltas är att vara ändå kapitalist!

Var grottans man kapitalist eller t ex kommunist… eller? Ingen definition är rätta för det var en ständigt korsande mellan behov av individuella och kollektiva krafter. Istället här vi kan säga att dagens relationer till kapitalism finns i kommersiella spekulationer, obegränsad produktion, centraliserade politiska makter med sin inre kärna av ständigt utnyttjande. Vem är egentligen en kapitalist som person? En väl kortfattad psykoanalys av personer som är drabbat av kapitalistiska tankar, beteende och är kapitalist skulle ser ut som följer. Här har vi att göra med en totalitär beteende, äga, äga och äga… Äga är Gud, äga är den Absolute inne i människans kropp, för människan kapitalist äga är liv eller död. Inom varianter av kapitalt behov finns den ”autoritära jag” som redan ser vi i den Gudomliga och Politiska helheten.

I kapitalisten, finns den gudomliga för strategiska själar, den är t ex viktigt för att rädda sig själv från dåligt samvete, t ex dålig samvetet att ser misär som själv har provocerad fram. Denna förkastade känsla medvetet eller omedvetet, tillhör inte bara kapitalister, under andra tider med eller utan kännandet och godkännandet av demokrati var människor som imperatorer, kungligheter makthavarna av olika slag drabbat av den Absoluta, som kapitalister.

För kapitalisten, i bilden av den Absoluta uppstod också de praktiska själar, alltså Kyrkan som verktyg för att ha under kontroll troende, massan som själva är hans finaste verktyg och garanti till hans obegränsade exploatering och som vidare låga till egenmäktige makt.

Den politiska som är den taktiska är att Förvärkliga Makten via Regering inom kollektiv, nationen eller världssamfunden. Vi ser idag som levande exempel och kan definieras ny era för kapitalism är att Nationen förlorar sin betydelse för kapitalisten. Kapitalistens själ är värre som kan beskrivas.

Om man vill fantisera. Här vill jag säga att kan tänka dig mänsklighet, jorden, universum, livet som skulle vara människans kropp och se kapitalisten som cancer början. Tänk dig Gud, det tror kapitalisten att han är. Ta och ger… tyranners metodik. Staten från början lierad till nationalism och patriotism känslor med vriden realitet var för många generationer i vår epok ett fäste för kapitalisten. Idag, godkännandet via lagar inom super stater är kapitalistens styrka. Världssamfund har redan speglat i dödskallens skuggan inom kapitalistens morgon strävan! 

Har kapitalisten någon fiende eller någon like…? Kapitalistens värsta fiende är den totalitära kommunisten för själva behov om Auktoritet med den totala världs ägande som kan höjas till Gudomliga behov, finns hos denna typ av kommunist och människan.

De andra själar som spökar på jorden som har sina allmäktige behov av kompensationer som kapitalisten och totalitära kommunister har är Tyranner av olika slag.

Ett ursinnig individuell friföretagsamhet… det är kapitalism.

Mer information om maktsjuksyndrom kan du läsa på http://www.vi-pr.com och VI-pr http://www.vi-pr.com/vi_pr_partiprogram_7.htm  politiska, filosofiska och psykologisk analyser som t.ex. http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm  

 

Individuella friheten.

Individuella friheten är som beskriven på VI-PR inom makrofilosofi relaterad till en VI-samhället (att läsa den nuvarande skriften om VI-samhället grov presentation). Det vill säga, att individuell frihet som grundas på en överlevnadspraktik, alltså, skapa en produktion anpassat till samhället minimum grundbehov som innebär ett produktionstak som grundas på mätning av individens egen arbetsförmåga fysiskt olik i sig, kan aldrig komma att ge en produktion sk rikedomlig. Individuell frihet som går i symbios med naturbeståndet på jorden gör att en balansgång skapas mellan dessa realiteter och livet går vidare på jorden med en framtid som inte går att utse för oss en för själva Evolution.

Friföretagsamhet är oskiljbar från en sådant pluralistiskt samhället där produktion är så olika från olika individer produktionsförmåga. En fri företagsamhet är grund till ett VI-samhälle där teknologi och behov harmoniseras genom individuell frihet som är själva livskraften i helhet. Individuell frihet med friföretagsamhet är ett intelligent - liv.

 

 

PATRIOTISM 

 

PATRIOT

Patriot fosterlandsvän: närmast av likbet. Ty. Patriot, fra patrioter; ytterst av grek. Patrio’tes landsman, inföding; till grek. Pate’r fader,se pater. Härtill patriot’isk, patriotis’m.

Denna betäckning, patriot, behöver inte fördjupas mer än de första introduktioners mening ovannämnd: PATRIOT är en FOSTERLANDSVÄN.

Vilka känslor skapas i DIG som läser detta ord och får klart för dig dess innehåll… fosterlandsvän? Avsky… eller lyser den bleka förtyckta sanningen… att du har en värd t ex som svensk? Vidare frågar jag mig, jubilerar jag över för att vara svenskt och den styrka jag får gentemot mina egna rädslor för oroliga tider som då och då härjar här på jorden eller är det för att jag förstår min inre styrka?

Patriot känslor är som ett inre väsen och det följer sin utveckling i tidernas gång. Den klassiska synen om patriot är att patrioten tror på gestalter, kungar, ledare, nationen, redo till krig om det behövs. Religion i de flesta fall var att räknar med och en fantasi bön som bär dels sanning skulle låta ungefär som följer: Tack och lov att fins detta familjsamhälle som garanterar mig att går vidare troligtvis lycklig på denna jord. Tack Sverige att du gett mig identitet, tack svenskarna för att ni finns också för min skull, det är bevisat att ingen kan leva utan den andre!

Dåtid, som idag, talas inte om personligt rädslan, det handlar mest om realitet att inte kunna leva undanför samhället.

Man föds inte patriot, det lär man sig och det är en nödvändig övertygelse.

Som i en religiös tids anpassade tro av sin egen version, vill jag säga att Nationen är anden som brännmärkte mig genom att har gett mig en identitet som t ex svensk. Familjen lärde mig att föredra kollektiv intresse där jag är född och bor, by, stad som är barnen min. Jag är far, pater, och därtill ledare för jag vet vad individuell frihet betyder (individuell frihet se du i VI-PERSONRÖRELSE makrofilosofi). Där har vi den heliga trilogi och mer…

JAG ÄR PATRIOT med en ny, aktuell, framtids tänkande bana och som mentalt utvecklad patriot får jag rätt för mig att förklarar vilka inte är medlem i svensk familj. Ser vi t ex Nazister, Fascister, Leninister eller Stalinister, de Internationalister, de pro USA, pro Australien, pro kines eller japan, de ansvarige till att Nation Sverige drabbas av EU invasion: de gör ett utländskt intresse, de säljer sig själva och Sverige med! Precis som Svenskarna som inte bry sig om Sverige de har inget att hämta i Sverige, alla dessa människor är… vandrare… vill jag säga att dessa vandrare får gärna vandra vidare ute i världen, de som har sålt Sverige, de som säljer Sverige, de som strunta i Sverige och lämnar Sverige till att driva i ett osäkert öde är förrädarfolk!

Ovan mening får mig tänka om invandring som världs problematik.

Invandring i Sverige: du är välkommen i Sverige och får levnadsmöjligheter för uppehåll från dem som bjöd dig att komma… du konsumerar och det är bra för oss.

Välkommen att arbeta för och med oss men inte för att ta ifrån oss.

Välkommen och bli svensk… gör oss starkare med nytt blod, nya tankar och erfarenhet, du skall vara räddning inte en förlust… Om du är en förlust är du inte välkommen och om du redan finns här… får du gå!

Så låter dels av sanna nationalistiska och patrioternas tankar och inte för det, behöver vi patrioter blir stämplade med negativ bemärkelse rasister. Men, kalla oss rasister om du menar med den positiva bemärkelsen under vår slag ”Sverige framför allt”!

Du som läser detta och inte är patriot, var självkritisk, visa det, ditt första steg till person utveckling mot den positiv riktning och jämför rasist och förrädare med följande:

·         Från början på 1900 talet har den styrande socialdemokratiska ideologin hunnit mycket att fortplanta sig i människor beteende och ta död på patriotism.

·         Landsbyggen töms och stora städer blir ännu större med ett säkert hantverk och traditions död. Våldet ökar och det pga att människor inte hantera relation i överbefolkat området, dessutom våldet sprids över landsbygden.

·         Än talas klart språk vilka som favoriseras i samhället, är du inte socialdemokrat…

·         De sjunger Internationalen och det säger allt.

·         Obegränsad invandring med bemärkelse humanitär själ och politiska flytning, så att svensk identitet som Nation och medborgarkänslan splittras

·         Liberalisering av marknads ekonomi helt i kontrast med egna ideologiska och ekonomiska principer, ser vi opportunism, socialdemokrattiska politiska manöver som drabbar de svaga i samhället.

·         Avskaffandet av Svenska Försvaret därtill gör Sverige lätt byte av olika beväpnade och infiltrerade angrep utifrån, från kriminalitet och imperialistiska intresse.

·         EU deltagandet, är ett konkret försäljning av svensk svett och blod!

Frågan är, varför finns Sverige över i huvudtaget?

Avslutningsvis vi kan säga att en svensk patriot t ex, har klar för sig att en international stat t ex EU inte är sitt folk tal. Alltså, det är klart att allt sägs emot en positiv utveckling för Sverige som redan beskrevs i denna analys, inte minst i samband med VI-PR makrofilosofi står klart att en världs stat är en utopi, om inte så reduceras människan, världen och livet till en sk. chip…

”Patrioten vill bevara sin identitet under alla möjliga förhandlingar, inre och utomlands!” Det är patriotism!

 

 

NATIONALISM

 

NATION folk; landskapsförening: av lat. na’tio (gen. Natio’nis) födelse; släkt; folkslag; jfr naiv, nativitet, natur. Härtill nationell’; nationa’l-; nationalite’t; nationalis’m.

NATIVITET

Nativite’t födelseprocent: bildat till lat. nati’vus född, uppkommen; jfr naiv.

Så låter igen den etymologiska julen.

Jag tror i min djupaste mening att vi människor ser oss som en enda slag djur, liv, kalla det vad du vill, som lever på denna jord med all grundlig likhet. Ser vi på Människan, Man, karl från dessa isländska och germanska etymologiska rötter, ser vi att Mänsklighet är fast på en neutral definition. Men, sträcker vi oss längre med reflektion hamnar vi till definition Folk och Ras och därtill olikhet med ett enda slut Nationalism.

RAS

Ras folkslag: över tyska av fra. race med samma bet.; av ital. razz’ a, ytterst ett germ. ord. Härtill rasism.

Cirkeln stängs med en förvirrande men ändå tydlig betoning av likhet fast olikheter i den kulturella frambetoningen, vi är alla Människor per definition, men ändå så olika… kulturellt. Kultur betyder odla, odla idéer, beteende, personlighet, identitet, kunskap osv och skillnaden går vidare, med det geografiska och klimatiska området. Vetenskapligt bevisat att vi människor är biologiskt lika men vi är ändå olika utseendemässig som t ex hud färg osv. Varje individ är unik men lika i hjärna uppfattningsförmåga för den normala. Kommunikations problematik, beteendemässig därtill skapas när människor lever skilda i olika kulturer. Vår hjärna registrerar och FORMAR OSS… sakta men säkert, gör oss annorlunda genom tiderna. Så, tro på en värld bebott av jämställda och jämlika människor, en och samma hudfärg, en och samma ras, ett och samma renrasiga, är som att se framför oss en spöklik fantasi värld var alla är robotar skapade av hög teknologi, inte annat.

Nationalism i naturens mening är inte nödvändigt, men för ett falkslag och mänsklighetens överlevnad är nationalismsyftet i dagens tid oundvikligt! Denna realitet är att upptäcka t ex genom läsning av ”Maktsjuksyndrom” i VI-PR makrofilosofi där man i den helhets analys framhävs att problemet är människan som inte kan behärska makten, att utvecklade makthavarna i den politiska meningen är för få för att driva makten till att skapa ett harmoniskt liv på jorden. Ledarskap, Nationalism, krig i självförsvarssyften är de tragiska öde som väntar oss, läs vidare på Krig eller Fred. Läs vidare i Öppet Brev till Politikerna http://www.vi-pr.com/brevpolitiker.htm och reflekterar över angående de demokratiska principer som inte står för den mening som de uppfanns för.

 

 

GÅR VIDARE TILL https://vi-pr.com/3_satt_skalnk.htm ABSOLUT NÖDVÄNDIG!

 

 

 

 

 

VI av VII

 

 

POLITIKER SKALL VARA UTBILDADE I ÄMNENA

 

1)      Politiken MÅSTE följa IDEOLOGISK RENHET principerna av se länk http://www.vi-pr.com/akta_fyra_politiska_ideologier.htm öppna och läs på nr. 3!

2)    Vid inträdet i Riksdagen eller Regering görs vid över 25 års ålder. Varför det? För att man är då fysiskt och psykiskt vuxen.

3)    Politiker måste vara utbildad eller självlärda med erfarenhet i ämnen som de driver fram. En eller flera ansvarsposter är möjligt om man bevisar kompetens i det. Fler politiker i samma kompetens kan samarbeta och bolla frågor med varandra och lösningar.

KRAV är också att dessa måste visa upp deras färdiga utbildning som politiker som görs med ettåriga studier vid 25-26 årsålder.

 

FRÅGAN ÄR ”Med kompetenta yrkespolitiker förvandlas politiskt styre till en klassfråga?” Svaret är NEJ!

I dagens nationella, kontinentala och världspolitik handlar det inte bara om att ha en ledare som klarar de fysiska och psykiska ansträngningarna för att rädda och bevara hundratals medlemmar i klanen. Idag så handlar det om multipla, djupare, bredare och komplicerande frågor som kan inkludera miljontals medborgare, eller miljarder människor nationellt, kontinentalt eller på världsnivå och som har att göra med själva livets överlevnad!    

 

YRKES ”utbildad politik kan diskriminera de svaga eller andra utbildade som inte omfattar riksdagen eller regeringspolitikSvaret är NEJ!

Svaga, självlärda och aktiva eller utbildade i fria ämnen som inte innefattar kunskap att regera sig -(politik) på nationell nivå kan vara att med egna frågor driva lokalt och regionalt precis som ungdomar under ”ansvars ålder (träning från 18 till 25 års ålder)”.

Alltså, MEDBORGARE, som vill vara med att driva en politisk vilja men som inte vill eller kan vara yrkesutbildade politiker kan göra det lokalt via olika demokratiformer se länken http://www.vi-pr.com/demokratier_democrazie.htm,

 

REGIONAL POLITIK

Gällande ”Politik Av Regionalt Intresse” medverkande måste också vara medveten om vad som gäller i sammanhang, problematik och lösningar som grund för att förbättra kunskap ifråga via ettårig kurs som styrker en godkänd regional politiskt kompetens.

 

KOMMUNAL POLITIK

ENGAGERADE politiker måste kunna grunden och förutsättningar via ett årskurs för att förstå resurserna, möjligheter och resultat ifråga.

 

KVARTERS POLITIK till alla utan bevis om politisk kunskap.

 

 

 

 

VII av VII

 

POLITISKA MINORITETER

 

IDEOLOGISKT STRID YXA ÄR UPP TILL KAMP FÖR ÅR 2010 OCH ETT LJUS ÄR TÄND FÖR ALLA OFFER AV DAGENS VÄRLDENS ODUGLIG GLOBAL POLITIK!

 

Jag gör en tyst protest genom att inte vara med festlighet och istället egna denna natt timmarna 2009 till 2010 för att påbörjar det ideologiska strid genom att skriva denna insändare med mening att ideologisk begrava den världens politiska minoritet som styr och som i sin tur är stöd i stort sätt av den okunniga majoriteten i den moderna samhälle!

 

Vi skriver om SVERIGE och dess politiska minoriteter. OBS! Religioner och deras kyrkor, frivilliga hjälporganisationer, institutioner, grupper och den enskilde tillhör det politiska spelet. Jag skriver om ”VI” det för att finns många som tänker ungefär som jag, som vill säga och tom. som vill göra saker men av olika orsak inte kan.

 

Jag har alltid så lång jag mins tagit parti för de svaga, de förlorarna, minoriteter och de enskilda. Måste påpeka att de enskilda som ofta har krafter av ledarskap men under demokrati eller diktatur tystas ned och dör ut av ålderdom eller mördade utan att får gehör för sina idéer och kunskaper.

Själv har jag bland annat skrivit ett förslag som sikta för att undanrödja i stora drag förföljelse, diskriminering, mobbing, trakasserier och våld i huvudtaget se på https://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm men denna länk kan konstateras från vår kontroll data att inte är den mest läst, tyvärr. Dessutom det är att beklaga att har man inte stora ekonomiska resurser inte heller i dagens tid går att går långt… istället skickar man pengar till diktaturer ute i världen och man glömmer sina egna. VI-pr (P.P.P.) eller jag som ledare är värd en krona eller en miljon eller hur… eller?

 

Mina frågor till mig själv:

 

Nazister

Varför finn antinazister t.ex. AFA, ung vänster, privat personer med dessa fientliga inställningar, stor uppmuntring i massmedia och från många ledare i huvudtaget? Varför då accepteras i stort sätt kyrkor, religioner och deras ledare som är ansvariga för oerhört stort mänsklig lidande, förstörelse, dödande i år hundrade och än IDAG 2010.

Är man socialist, nationalsocialist, internationellsocialist, socialistindividualist osv. vad är mening att förfölja varandra? Vi är alla socialister, vi är bröder, vi är systrar, vi är syskon, vi är kusin, vi är barn och föräldrar till varandra.

Jag är nazist.

 

Kommunister

Varför många partier bytt namn som t.ex. nuvarande vänsterpartiet? Själv tappade jag min förtroende och sympatier när det hände. Detta vill jag inte ens kommentera, det var mer än äcklade det var ett historisk ideologisk förräderi och det är den värsta jag vet!

Jag är kommunist.

 

Monarkister

När jag var 16 år var jag rojalist och skrev ett brev till italiensk kungen Unberto di Savoia den andre som var i exil i Lissabon i Portugal. Jag beklagade saker och ting. Lucifero, som då från Rom var portparoll för kungen skickade han till mig ett brev och en bok som inte riktigt var godkänd och fick jag då ta reda på det historiska händelse som inte stämde med dåvarande Democrazia Cristiana (kristna demokrater) version.

I Sverige då, här hemma, är inte skämtsamt att förbjuda…

Heja den nya Svenska Rojalist Partiet!

Jag är rojalist.

 

Republikan

I Jämtland finn s.k. Jämtlands republik. De har tom. en president som framträder under ett enormt dragen årlig fest som kallas yra. Jag tar stånd för att genföra denna rörelse som kan stämplas som politiskt rörelse med en frihetlig rörelse i Bruxell. Jag var med att grunda den första i min tid anarkist grupp i Bruxell vilken sedan bredde sig ut som en rörelse som var allt möjligt och som döptes via egen väll känd tidskrift Alternative Libertaire. Anarkist kärna enligt min åsikt borgade att sporra ut under ekonomiskt intresse via rock festivaler osv.

Både verksamheter kort fattad låter som en skämt.

Trots allt finns de seriösa republikaner och därför måste jag skriva att...

Jag är republikan.

 

Jag

Jag är en ny svensk och är mer svensk än svenska som t.ex. spottar på sitt land, förnedra sig själva när de tala högt av andra kulturer eller stats politik som det skulle vara bättre där en här hemma. Till dem vill jag säga: packa och går (inte åka) går säger jag! Lika mycket är jag förbannat på invandrare som inte är tacksamma av allt hjälp de får från arbetarklassen svett och alla skattebetalare. Till dem vill jag säga: stick tillbaka till helvete!

Jag själv har ett nordisk utseende och har inte lidit mycket av det fysiologiska olikhet och konsekvenserna därtill som tyvärr för många människor är drabbade av i vårt underbara land.

Här med tar jag chansen att tacka alla socialdemokrater som trogna har varit med att bygga vällfärd som än idag mitt på en höger politik vi har nytta av. Men, jag måste säga också att det finns för många men… men… men… så att jag inte kan riktigt vara socialdemokrat.  Men, en positiv men, var säkert att jag kommer att finnas till aktiv deltagande för den socialdemokratiskt politik när idealen är i fara!

Jag är svensk och socialist.

 

Ledarna i världen

Politisk ledarna i de sista 20 år till dagens läge, vi kan säga eller gissa så. Det är en minoritet de också, de talar för sig själva och för majoriteten som röstade på dem. Men hur värda är dem? Var har vi åstadkommit för att lösa mänsklighetens problematik?

I börjar på 90 talet när jag var bosatt i Norge skrev jag om ”gula fara” och fast jag gillar asiater gissade jag rätt. Kinas drake har vaknad och nu mer kan vi tillägga Indien som en ond skugga bakom draken ta sig framme ”OBS” än ny större problematik… jag gissar nästan på en tredje världskrig. Sovjetunion har aldrig varit ett stort problem för mina känslor, jag litade mindra på Amerikanskfederation.

Läs noga följande hemförelse.  

Varan topp ledare är veka kan jag säga. Dem försvinner i massan. Demokrati är som tusental färgprickar i en cirkel målade på en tavla och när du ställer den några meter från dig massan blir grå. Vad tog vägen våra ledare? Ironisk sagt dessa ledare blir uppätna av egna blaha, blaha.

Måla på en tavla en cirkel med bara en färg. Ställ det på samma avstånd av den tidigare av tusen prickar och du får ser hur tydlig än kommer att vara den sista eller den ensamma ledaren.

Vi behöver en ledare som stiger fram och går uppåt som världs ledare och som är beslutsamt, konsekvent, humanist och realist, inte minst fri (som jag har skrivit i andra sammanhang) från maktsjuksyndrom se på https://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

Det finns många som törs och tro, de är som jag och jag som de. Ta chansen och rädda dig, rädda oss.

Därför...

Jag är ledare.

 

 

Kl är 5,00 på den 1 januari 2010. Jag har varit konsekvent och trogen på mitt löfte. Om IT inte krångla till säkert kommer jag kl 6 senast att blonda och drömma om den nya världen.

 

 

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com