GROV och ENKEL PRESENTATION

av

VI-SAMHÄLLET

 

 

Meningarna upprepas på olika sätt så att de flesta läsare kan förstå.

Genom att läsa det här upptäcker du att det finns världar som är fria och där du är med för att i framtiden vara en superutvecklad människa.  

VI-are

Det är individens benämning av människan som lever med VI-inställning.

Benämningen är inte nödvändig om hela mänskligheten skulle ha samma tankar och beteende.

Benämningen som VI-are är inget behov för den som lever i VI-samhället för denne är fullkomlig.

 

Individens inställning

MAKT och PENGAR

VI-are är fria från makt och pengar. Pengar disponeras för nödvändiga behov.

Kapital (pengar och ägodelar) som ägs utöver vad människan har förmåga att använda för sitt personliga behov, är i själva verket en grov livs-stöld som konsekvent skapar en girighetsfaktor.

Den medvetna egoistiska faktorn (girighet) skapar med den undermedvetna possessiva känslan (makten) ett ”storhetsvansinne” hos människor: ett ”maktsjuksyndrom”.

Enkel och diskutabel definition: En Vi-are är en individ som har utvecklat det mentala så att den förstår att själva programmeringen av makt och pengar håller människor fångna i vårt moderna samhälle. Pengar och makt flödar, och människor blir så mentalsjuka att de inte ens kan förstå det. Vidare är vi styrda av dessa mentalsjuka och extremt farliga galningar som tar massvis av människoliv varje dag. Detta possessiva oansvariga och egoistiska beteende är närmaste vägen till världens undergång, om vi inte kan behärska eller frigöra oss från det. Vi-are förstår att till dess att ett VI-samhälle inte förverkligats är VI-aren själv drabbad av sådan läggning som makt och behov av kapital, då allt kan hända med vårt nyskapade beteende.

VI-are, behöver inte makt och saker för att vara fullkomliga och leva fritt.

 MÄNNISKANS GRUNDBEHOV

VI-are grundar sitt överlevnadskapital efter sin fysiska förmåga, för att skapa den mentala energin som behövs för att skapa harmoni mellan kroppen och mentala funktioner.

Enkelt och diskutabelt: Människans egendom utgörs av den nödvändiga produktion som individen behöver för att överleva, mat, tak över huvudet och klädsel som är anpassad för jordens klimat där människan vistas. VI-samhället har inga arbetslösa. Arbetstiderna är ingen begränsande faktor om så önskas. Alla arbetstimmar är fullt betalda på olika sätt. Till de allmänna behoven skänks en frivillig gåva.

SEX och FAMILJERNA

Fortplantning. Den sker i naturens mening, när två partners med sexuell mognad möts.

Sexualitet är det fjärde elementet för vår överlevnad, de övriga är mat, bostad och klädsel.

Information om familjekonceptet som sådant är en del av den upplevelse och vetskap som vi som VI-are följer från födelse och vidare till följande generation.

Enkelt och diskutabelt: Fri sexualitet, njuta av det när det känns rätt.

Familjekoncept bildas under uppfostran och via den instinktiva fortplantningsförmågan och/eller adoptionsomständigheterna.

Kärnfamiljen är ett naturligt val som än idag i högsta grad präglar de flesta samhällen, en känslig cell där en del behöver en regelbunden bearbetning.

De levande biologiska föräldrarna har egen beslutsfattarrätt för barnen tills dessa kan klara sig själva.

SPRÅKET, SAMTALET, KÄNSLOR, BROTTET och DOMEN

Livet får harmoni med det intelligenta ickevåldstänkandet, genom individuell frihet.

Enkelt och diskutabelt: Människors kroppsliga och mentala, inte minst biologiska förändringar som individen drabbas av under livets skeende förändrar ständigt människan. Det innebär att den nya människan i ett nytt samhälle inte är någon utopi.

För att människor ska kunna leva med varandra behöver de bara några klara idéer att följa. I stora drag visar naturen oss en del och för övrigt skapar vi harmoni med sunt förnuft. I VI-samhället har vi ett språk, ett beteende samt en livsfilosofi som är utvecklade så att irritationsmoment är reducerade till ett minimum. Vår vokabulär är omstrukturerad så att den speglar en harmonisk realitet. Vi behöver inte svära, inte uttala oss med hot, inte uttala förnedrande jämförelseord som till exempel vackert eller fult, rik eller fattig människa, bra eller dålig för människor och djur osv. Det finns inget behov av överflöd av saker eller trender. Vi-are har i det sociala nätet en utbredd lokal information om personutveckling. Alltså, VI-are underhåller sin existens genom att samtala ofta. VI-are har utvecklat en bred kommunikationsförmåga: språket är ett mänskligt kunnande för överlevnad, självförsvar och kreativitet; röst, teckenspråk, kroppsspråk, färg- och klädselspråk. VI-are är ickemissbrukare i något avseende. VI-are har gallrat bort gamla känslor, till exempel ett dåligt samvete eller kärlek i den mening som det tolkas idag, och skapat en förnyelse därvidlag. Människans ständiga utveckling omöjliggör rätt i bedömning därför dömer inte VI-are. En VI-are har en hederskodex och själv vet vad som är rätt eller fel. Det är VI-aren själv som tar ställning för egen upprättelse. Det kan vara självisolering inom federationen, den tid som VI-aren själv anser är nödvändigt. För att återupprätta sig själv lever denne av frivilliga donationer och stöd. Den isolerade personen besöks av frivilliga personer, offer och/eller offrets anhöriga, för samtal till en samförståndslösning angående händelserna och konsekvenserna.

ÅLDER, NAMN, SKOLAN, SPRÅKET.

Vi har inte födelsedatum, inga åldrar och inga namn om så önskas. Den biologiska klockan stoppar eller förändrar människors liv, utseende och funktioner.

Enkelt och diskutabelt: Vi har total jämställdhet med klar syn på köns olikhet och dess funktioner. Familjen ger den 1:a informationen i livet, den första skolan. Våra babys får bekanta sig med alfabetet från första levnadsmånaden, massage och annan samverkan gör att barnen får kontakt med sin egen identitet.

Det finns inget obligatoriskt deltagande i allmänna skolor.

Elever i den första allmänna skolan kan vara från små barn till vuxna, och alla frivilliga medborgare som kan, bidrar till inlärningen.

Vi önskar att det fanns ett världsspråk som är neutralt från kulturbelastningar och vi främjar det lokala språket.

 

Det beskrivna idealsamhället och sådana idealmänniskor kan skapas på jorden där VI-pr förslag realiserats.

Från nutidsmänniskor till VI-are anses en 12 års anpassningsperiod som realistisk.

En generation i VI-samhället är en utvecklingsperiod till en fullkomlig VI-are.

Som VI-are talar du för dig själv med allt ansvar och full medvetenhet.

Som VI-are och ideolog är mitt syfte den individuella friheten i bemärkelsen som icketänkande individ.

 

Steg för en sådan realisation från och med nu är:

1.

Intelligentickevåldtänkande, (nutidsmänniskor som ska lära sig att ickevåld är vägen).

2.

Den intelligenta icketänkande, (Människor, mentalt utvecklade före eller i VI-samhället).

3.

Den icketänkande, (Odefinierat instinktivt medvetande) som är målet:

 

Födas och dö i en balanserad konstrast, där människans överlevnad ändå är medvetenhet om egna överlevnadsmöjligheter, och utan kunskap om förstörelsen och utan medvetenhet, varken för sitt öde eller rasens överlevnad”.

 

Deklaration

FRED och FRIHET första steget

1.            Intelligentickevåldtänkande, (nutidsmänniskor som ska lära sig att ickevåld är vägen).

2.            Stoppa samt förinta alla skjutvapen och massförstörelsevapen.

3.            Utplåna fattigdomen.

4.            Frigöra den mänskliga kreativiteten och kunskapen för den framtida mänsklighetens överlevnad i universum.

 

Mycket av det som skrivits i denna bok kan vara provocerande för en del människor, medan det däremot är realistiskt för andra.

Med dina sympatier, din kunskap och direkta medverkan kan vi förstärka de strukturer som redan existerar för att skapa en ny värd. VI-SAMHÄLLET http://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm

 

Om du inte kan bevisa motsatsen av VI-pr analyserna i denna bok, innebär det: det är VI-pr vägen du skall följa. VI-samhället behöver dig och du oss, välkommen som du är.

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com