Vietare la sessualita è mutilare l’ individuo.

 

L’atto di creazione si basa sull’effetto di PRODUZIONE via come un tipo di relazione sessuale, di contatto, di unione, di penetrazione , absorsione, tattilo, materiale a livelo d’ atomo. Perseguire il modo di esserere nati o diventati è un reato contro l’evoluzione.

 

Al fin fine tutti i divieti contro l’esistenza umana di comportamento è in se un atto di violenza.

 

Il divieto o all’opposto la concessione sul comportamento sessuale preconizzata da religioni, politiche e mentale umana come p.es. dalla scenza  non dovrebbe comprendersi come abuso, ma si deve concepire come analisi sul modo di pensare e fare relazionato al potere della facolta di comprendere i limiti e la coscenza naturale.

Semplifichiamo con seguenti dettagli.

DUNQUE. La NECESSITA non deve essere abusiva ne in materia scentifica, ne  politica, ne religiosa o che sia.

Si deve seguire il positivismo obbiettivo evolutivo che comporta altre facce del fare umano come p.es. sapere che la creazione è anche distruzione e la distruzione è anche creazione.

La morale, il credere, ciò che si vede e ascolti NON DEVONO essere elementi con fine umani del POTERE o poteri che influiscano sulla COSCENZA UMANA provocando colpabilizzazzioni di quello che è giusto o ingiusto. Il nostro cervello, il nostro intestino, il nostro cuore non devono essere affluiti da altri ragionamenti aldifuori dei limiti di esperienza individuale. Questo modo di concepire è il rispettare la LIBERTA nei suoi punti vari e sopratutto la LIBERTA INDIVIDUALE che si rieume al fatto mio filosofico basato sull’istinto di agire senza pensare.

Seguo con un esempio in rispetto alla liberta su concedere e aboso.

Io non sono ne profeta ne scenziato ma solo un ricercatore e dunque, parte del mio ragionamento qui sopra descritto “...al fatto mio filosofico...” lo si deve intende che tu puoi volontarialmente leggere e farti delle proprie opinioni basate su reiflessi sociali che gia ti hanno condizionato mentalmente, fisicamente e di comportamento che tutti noi al giorno presente simo sottoposti. In conclusione devi sapere che TU non sei un libero pensatore in quanto vivi nel contrasto del CAOS e non nell’ ARMONIA.

Il caos che in altre parole significa che tu sei soggiogato dal tuo circostante, dei poteri come politica eccetera e non da una coscenza naturale che è la spontaneita come reazione instintiva che a sua volta non crea coscenza come sopra io definisco nel concetto della liberta individuale.

Ora che tu hai letto questo ragionamento ti sei apportato un modo di pensare piu ampio, evolutivo, coscente ed intelligente in quanto è libero dalla PREPOTENZA o anche menzogna riflessiva e dunque manipolatrice UMANA!

Dunque: 1, l’evoluzione non la si deve manipolare il che significa “non perseguire intesa come atto di violenza come p.es. + o -!” 2, l’attivita sessule è creazione ed evolutiva, dunque un principio di liberta. 3, La liberta individuale è incorporata nell’atomo parte e base della vita intera.

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com

 

 

Att förbjuda sexualitet är att lemlästa individen.

 

Skapandeakten är baserad på effekten av PRODUKTION via som en typ av sexuell relation, kontakt, förening, penetration, absorption, taktil, material på atomnivå. Att förfölja mänskligt beteende som är medfödd eller hur man har blivit är ett brott mot evolutionen.

 

I slutändan är alla förbud mot existensen av mänskligt beteende i sig en våldshandling.

 

Förbudet eller tvärtom eftergiften mot sexuellt beteende som rekommenderas av religioner, politik och mänsklig mentalitet som till exempel av vetenskapen ska inte förstås som övergrepp, utan måste ses som en analys av sättet att tänka och göra i relation till makten gällande förståelse till vad man sätter gränser och  till naturligt samvete.

Låt oss förenkla med följande detaljer.

SÅ. NÖDVÄNDIGHET får inte vara kränkande i vetenskapliga, politiska, religiösa eller andra frågor.

Vi måste följa objektiv evolutionär positivism som involverar andra aspekter av mänskligt görande som t.ex. att veta att skapelsen också är förstörelse och förstörelse är också skapelsen.

Moral, tro, vad du ser och hör FÅR INTE vara element med ett mänskligt syfte av MAKT eller krafter som påverkar den MÄNSKLIGA MEDVETENHET och orsakar skuld eller uppmuntran för vad som är rätt eller fel. Vår hjärna, våra tarmar, vårt hjärta får inte påverkas av andra resonemang utanför gränserna för individuell erfarenhet. Detta sätt att föreställa sig är att respektera FRIHET i dess olika punkter och framför allt INDIVIDUELL FRIHET som i mitt filosofiska tänkande baserat på instinkten att handla utan att tänka.

Jag följer med ett exempel när det gäller friheten om förbjudet och eftergiften.

Jag är varken profet eller vetenskapsman utan bara forskare och därför, en del av mitt resonemang som beskrivs ovan "... till mitt filosofiska tänkande..." måste förstås att du frivilligt kan läsa och bilda dig egna åsikter utifrån reflektioner som redan har betingat dig mentalt, fysiskt och i det beteende som vi alla idag är formade av. Sammanfattningsvis måste du veta att DU inte är en fri tänkare eftersom du lever inom kontrasten till KAOS och inte i HARMONI.

Kaos som med andra ord innebär att man underkuvas av sin omgivning, av makter som politik etc. och inte av ett naturligt samvete som är spontanitet som en instinktiv reaktion som i sin tur inte skapar samvete som jag definierar ovan i begreppet individ frihet.

Nu när du har läst detta resonemang har du skapat ett bredare, mer evolutionärt, medvetet och intelligent sätt att tänka eftersom det är fri från ARROGANS eller reflekterande MÄNNISKA manipulativa lögner!

Därför: 1, evolutionen får inte manipuleras vilket betyder "utöva inte det som en våldshandling som t.ex. + eller -!" 2, sexuell aktivitet är skapande och evolutionär, därför är en frihetsprincip. 3, Individuell frihet är inkorporerad i atomen, delen och grunden för allt liv.

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com