VI PARTIRÖRELSE (VI-pr)

VI PARTIRÖRELSE (VI-pr)

  VI-partirörelsens struktur visar en politik som kan drivas rikstäckande inom 12 års VI-pr transito. Utvidgad demokrati praktiseras under förberedelsetiden för en fri rikstäckande konfederation. Utvidgad demokrati är inte permanent utan en temporär demokrati.

Därför presenterar vi här en partistruktur och ett innehåll som i många praktiska frågor inte har att göra med en VI- samhällefederation.

Under utvidgad demokrati har ledaren en principiell roll. Ledaren skall vara fri från maktsjuksyndrom. En period av 12 år med utvidgad demokrati anses för närvarande vara nödvändigt för alla andra att kunna lära sig att behärska makten och befria sig från maktsjuksyndromet.

 

Denna politik kan drivas i andra länder.

 

Vårt motto: Att våga är att må bra!

…röstar på…VI-pr... röstar på… VI-pr…röstar
Omhulda varandra - visa hänsyn mot andra

 

Partiernas parti

Nr 1 VI-Partirörelseprogram i stora drag.

1) Minimum 25-30 timmars arbetsvecka.

Arbete till alla.
Mer tid till sig själv, familjen, fritidsintressen, en andra anställning, eget företag.

2) Pensionsomvandling. Ålderspension från 50, m.m.

3) Främjande av producenter & konsumenter.

4) Samordnande av det svenska penningkapitalet spritt över hela världen= mer pengar till de svenska medborgarna.

5) Minimalt skatteuttag för låginkomsttagare, småföretagare, familjeföretag och bönder.

6) Familjerna (kärnfamilj, kollektiv, tvegifte, sambo, särbo m.m.) och barnen i centrum.

7) Grundlig omvärdering av lagar, rättsväsende, likaså vården: psykiatri, kriminalvård, läkarvård och socialvård.

8) Avskaffande av allmän värnplikt. Ja till yrkesmilitär och hemvärn.

9) I dag: yrkespolitiker. I framtiden: fritidspolitiker med ekonomisk kompensation.

10) Ökad regional och kommunal autonomi. Riksfederalism.

11) Nytt demokratiskt begrepp: UTVIDGAD DEMOKRATI, dvs. en fusion mellan Parlamentarisk demokrati (uppifrån, regering) och Direkt demokrati (nerifrån, folkliga kommittéer).

12) Aktuell framtidsvision: alla partipolitiska ideologier såsom höger, mitten, vänster, anarkister (frihetliga socialister), urbefolkningar, nomader m fl. förverkligas i självständiga samhällen (federation).

Värna rätten att välja  d i t t  samhälle, det som DU vill leva i!

Nr 2 VI-V a r f ö r. Politiskt. VI-pr, därför att partiernas strävan till maktkamp skapar konflikter. Detta sker ständigt vid alla parlamentariska, demokratiska och politiska val; före, under och efter. Detta våld legitimeras vidare av de valda regerande, som vidare trampar på andra förlorare, opartiska eller omedvetna medborgare, precis som vore det inbördeskrig.  Vi VI-p.r.-are kan få det att upphöra.

VI-pr, därför att antagonismen som skapas av en påtvingad samlevnad mellan de demokratiska fenomenen, självt är bevis på att dessa demokratier inte är någon lösning på våldet.

Vi VI-p.r.-are är Alternativet.

Allmänt.

VI-pr för att den mänskliga mentala utvecklingen bromsas p.g.a. makt och pengar, girighetens rötter.

Vi VI-p.r.-are är lösningen.

VI-pr för att den aktuella maktpolitiken är Sadomasochistiskt, vilket innebär medvetet och omedvetet våld i allra högsta grad.
Vi VI-p.r.-are gör slut på det.
Praktiskt

VI-p.r.-are, för att Statens byråkrater inte tar hänsyn till den enskilde medborgarens personliga röst och förslag. Så skapas en demagogisk verklighet. Svaga och utslagna medborgare lever i en grym realitet av byråkratisk förföljelsemekanism. Barn, äldre, kvinnor, sjuka, lågavlönade, fångar, missbrukare, invandrare, utslagna, minoriteter, våldsdrabbade offer och alla ”före detta”, upplever och lever med en fientlig inställning som inte är naturlig. Ett kugghjul av verkligt våld där alla, både förföljare och förföljda är påverkade och kluvna av händelserna och gripna av maktens virus. Ett maktsjuktsyndrom som inte låter sig lösas därför att det härskar i en centraliserad byråkratisk form.

Vi VI-are är enda valet.
Individuellt

VI-pr värnar om individen genom att frigöra denne till individuell frihet, från de ”fria” massornas fångenskap. Fångenskapen som är epicentrum för det pluralistiska frihetsmissbruket.
Vi VI-p.r.-are är hela världens språkrör för en sådan upplösning.

VI-pr för att skapa individuell rättvisa genom att vara med vid maktpolitikens front. Med utvidgat demokratiskt förfaringssätt som ett temporärt ”nödvändigt ont” arbetar vi för ernående av vårt syfte: ”Icke-maktpolitik”.
En politik som är en rättvisans dynamik.
Vi VI-p.r.-are är rättvisans vägvisare.

 

Ideologiskt. VI-pr för att väcka drabbade människor ur mentalsjukdom. Mentalsjuka som inte förstår att deras plågor är sprungna ur den egna ideologins förfarande. Vi VI- p.r-are är unika med detta.

 

Realitet. OBS! att flera avsnitt har samma slutsats: VÅLDET. Vi VI-p.r-are avgör och VI tillsammans gör SLUT PÅ VÅLDET!

Nr 3 VI-pr  S y m b o l e r PEKFINGRET - markerar valet! Påpekar rättvisan och orättvisor. FANANS pekfingersymbol kan vara en eller flera och placeras valfritt på
en valfri färgbakgrund, inklusive svart och/eller vitt. HÄLSNINGEN görs med pekfingret istället för med en öppen hand.  Den naturligt öppna handgesten utnyttjades av ett flertal politiska diktaturer och den nyttjas än.

Nr 4 VI-pr Stam-grenar. Info. VI-pr stadgar. Gävle 2002-01-03.
Mötet öppnas. Mötet har som syfte att erkänna Hålös Tordä Traajat filosofiska tänkande och godkänna VI-partirörelse programmet, välja styrelse och omsätta "Idén" i praktiken.
Styrelse val: Ordförande, Sekreterare, Kassör, Vice ordförande, Vice sekreterare, Vice kassör.
Ställningstagande till avgörande punkter och deklaration.
VI-partirörelse har 6 punkter som grundförklaring till partirörelsens början.

1 VI- partiprogram. 2 VI- Varför. 3 VI- Symboler. 4 VI- Grenar. 5 VI- Filosofisk inriktning. 6 VI- Transitiv samlingsregering.
A) Parti strukturen är decentraliserad oavsett plats där VI-partirörelse blir representerad.

B) Medlemmarna bildar en egen självständig rörelse med kommunbeteckning som följer efter partibeteckning som t ex: VI - Gävle osv.
C) Under partirörelsens organisations-tid måste alla ekonomiska VI-transaktioner behandlas av en gemensam central kassa trots att denna procedur strider mot vår decentraliseringsprincip, det skall betraktas som en temporär procedur. Efter partirörelsens organisations tid blir alla lokala enheter ekonomiskt självdrivande.

Alla ekonomiska transaktioner som innebär uttag av pengar kan inte ske utan godkännande av ordförande, kassör och sekreterare.
Däremot kan ordförande utan tidsödande handläggning göra obegränsade penninguttag och utföra andra ekonomiska transaktioner.
Styrelse posten har ett års mandat och är inte förnyelsebar inom de närmaste tre år.

D) VI-partirörelsen har ett gemensamt syfte "den individuella friheten"

E) Vi berättar inget om vår verksamhet och svarar inte på frågor. Partifamiljen har en gemensam strategi angående politiska aktiviteter under propaganda eller information och i samband med politiskt val.

VI-p.r.-are. VI-p.r.-are agiterar utan att vara påträngande. All kommunikation sker skriftligt där analfabetism eller andra kommunikationssvårigheter inte förekommer.
Alla aktiva medlemmar i VI-partirörelsen betraktas som disponibla till högre personutveckling. Det innebär klarhet i syfte, klarhet i VI filosofiskt tänkande och strävan till ett VI-samhälle.
Aktiva medlemmar gör sig därför berättigade till prioritering för eventuellt beskydd mot individers och samhällets förtryck.
Personutvecklingen sker med VI-aktiviteter och studier av VI-kommunikéer.

Aktiva medlemmar har bemärkelsen A-VI-p.r.-are. Dessutom, en skyddstränad elit framstår med betäckningen EA-VI-p.r.-are. Dessa medlemmar har genomgått VI- självförsvararskola med större kunskap att hantera en brottshandling med våra grundprinciper, dialog och konfrontation.
VI-p.r.-are-identiteten är också ett temporärt nödvändigt ont.

 

Du får din nya identitet genom att bli medlem i VI-partirörelsen

 

ARBETE. Det som jag äger utöver min kropps arbetsförmåga är stulet. Regeringar som stödjer ägande legaliserar stöld (medlemmar i dessa regeringar är själva tjuvar av högsta kriminalförmåga).
Stater som utövar ägandeprocedurer, som t ex tvångs-skatter, begår frihetsberövande brott och kan därtill räknas som en kriminell apparatur."

 

Citat ur OOM: 185 "ÄGANDE, MÖRDANDE"

 

INVANDRARFRÅGOR. Citat ur OOM: 606 "Förföljer folk förföljer barn."
 

Citat ur OOM: 320 "Brott mot mänsklighet… en mänsklig delaktighet."
INVANDRING. Sista utpost för invandrarna är den lokala federationen. Under statlig regi kan det vara aktuellt att lokalbefolkningen i kommunen folkomröstar om invandrarna. Det är de vuxna invandrarna som har de största anpassningsproblemen, inte barnen.

Folkomröstning är en del av s.k. representativ demokrati och det innebär att majoriteten bestämmer över minoriteten.

DÖMDA. Dömda och utdömda. Fängslade (anstalter, psykiatri). Missbrukare (narko., alko., spel, makt, sex mm.) Utslagna (uteliggare, ex dömda mm.) Utsatta och utsättare, privat personer, myndigheter o.s.v. Resolutionsprogram. Med utgångspunkt från att inte se brottet som det ses idag, arbetar vi samhällspedagogiskt och sociologiskt samt individuellt. VI-pr ser en lösning av det primitiva och det skamliga sättet att se på brottsproblematiken, utan frihetsberövning, hat och oändligt våld. En nödvändighet är konfrontation mellan inblandade parter för att skapa klarhet i handlingar och rättelse via dialog, samförstånd och andra vägar som inte inkluderar straff.

Citat ur OOM:

457 "Så länge människor inte kan läsa andras tankar är ingen dom rätt bevisad”.

466 ”Skrämmande när juridik tar över sunt förnuft, naturen och logiken”.

608 "Samhället gör folk galna och kallar dem sedan kriminella. Så sant är att … att samhället gör folk kriminella och kallar dem sedan galna".

630 "Stifta lagar, stifta våld." 652 "Ett dogmatiskt snack när folk pratar om frihet när det finns regler".

636 "Är du DU?" 646 "De har gjort dig så tam att du inte ens vet vad du heter".

 

VI-FAMILJESAMHÄLLET

Här och nu skapar vi, du och jag och andra tillsammans ett VI-samhälle. "Ett samhälle i samhället". Vi skapar arbete åt varandra, en tillvaro där vi träffas och stödjer varandra.
Vi byter tjänster och samarbetar på olika sätt. Idag finns en påtvingad ensamhet som är realitet för många, en plåga som inte är naturlig för de flesta människor. Den ersätter vi i VI-familjesamhället med samhörighet och behagligt tänkande. Du kan tänka dig så många möjligheter som finns genom att skapa ett VI-samhälle.
Vi deltar i VI-p.r.-ares kulturella liv, sociala liv, ekonomiska liv, vi når tillsammans målet, på denna jordens vandring. VI skapar oss själva med sunt förnuft och logiskt tänkande, detta "jag" som finns i vår unika personlighet, se det, lyssna på det: "Individens olikhet är helhet. Den individuella friheten. Ett intelligent icketänkande." Du finner hos dig själv den harmoniska och djärvaste individ i alla överlevnadssyften. Att bli VI-are är som att blir medlem i en stor utvecklad familj med hög trygghet och medvetenhet. 
-VI-Läran, idén, detta jag.

 

KURSER OCH INFORMATION. Vi erbjuder kurser och information…

 

Nr 5 VI FILOSOFISK INRIKTNING. Individens FRIHET. Individuell frihet saknar LAGAR och MORAL.
Samlevnad. Skapar en harmonisk mänsklig pluralism. Jag är skapare i varje beslut.
Liv. Ekosystemet överlever med sina kontraster efter våra omsorger.
Evolutionen är en okänd skaparkraft.

 

Vision.Alternativ: A) Skapar ett intelligent icketänkande. B) Förinta allt våld som präglar vår mellantid på Jorden här och nu. C) Följer framtidsförlorad individualitet = B+C.
 

Du och Jag. Du och Jag här och nu är VI.
 

Föda och sexualisering. Individuell frihet är du själv i ditt personliga agerande. Frihet är VI i relation med vår gemensamma pluralism.

FÖDA. Utan föda finns bara död och elände. Föda är ingen rättighet, det är ett mänskligt huvudbehov, en livsnödvändighet.
SEX. 40 år av den aktuella människans liv fokuseras på sex som njutning och fortplantning. En psykisk och fysisk energikälla, som vissa människor stympar genom tro, moral och dessutom med politik, stryper näringen till den inre harmoniska livskraft där triologi som skapelse står i centrum.

 

Nr 6 VI-TRANSITIV SAMLINGSREGERING. VI’s strävan är att ta Statsmakten för att förinta all makt. En 12 års period för en transitiv anpassning till den nya samhällsformen anses mänsklig och acceptabel. Transitiv period redovisas efter omständigheterna.

Sammanfattning. Centralisering som omfattar transitiv samlingsregering upphör efter 2 år, eller maximalt 12 år.

Efter decentraliseringen kvarstår ett  ARBETSCENTRA med frivilligt deltagande, federationer, rikstäckande självständiga företag. En frivillig ekonomisk sammanslutning av s.k. Ideologiska Länder (IL), (se punkt 12 VI partiprogram). Stater, regioner, kommuner, områden m.m. har enbart ekonomiska syften för en riksfederation som skapar en rikskonfederationsfunktionalism.
Decentralisering omfattar också ett frivilligt rikstäckande totalförsvar, t ex hemvärnet i samspel med yrkesmilitärer.

 

VI-Direktdemokrati. Direktdemokrati är en social grundfunktion där frivilliga sammansluter sin rösträtt för omfattande beslut i de s.k. lokala kommittéerna. Här bestämmer inte majoriteten över minoriteten och viceversa, utan individens önskan är i centrum. Däremot är det önskvärt att minoriteten konfirmerar sig till majoritetens röst. Om en fråga blir besvärlig är det tänkbart med lottning. Om ingen överenskommelse kan nås läggs frågan ner. Är frågan av vital karaktär och ingen överenskommelse nås, gör majoriteten liksom minoriteten som de vill.
 

Direktdemokrati är en justerbar procedur som omfattar varianter anpassade för lokalnivå, en procedur som ger en snabb lösning för sakens skull.
 

Lokala kommittéerna fokuserar på den lokala aktiviteten.
 

Folkkommittéerna består av frivilliga representanter som kommissionärer som vidarebefordrar beslut eller kontrakt från lokalkommittén till avslutningsförhandling med andra intressegrupper eller arbetscentra.

Det moderna kommunikationssamhället förenklar en sådan procedur oerhört.
Folkkommittén är användbar där kommunikationsmedel och förhandlingssituation inte är tillräcklig. Folkkommittéerna har i princip ingen egen beslutskraft. Den ursprungliga lokalkommittén som sista instans tar det avgörande beslutet.

 

VI-p.r.-are Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com