VI-PersonRörelse

Se världen med andra ögon!

L'era dell´uomo. Olocene (quaternario)... l´oggi.  vi känner till KATASTROFER eller hur? POLITIK? Filmen talar och visar i bilder SANNINGEN av HOMO SAPIENS (Vi)och

vår närmaste  undegårng... https://www.worldometers.info/se/ Oggi la POPOLAZIONE MONDIALE.

KORT SKRIVELSE med bilder på Homo Sapiens undergång - disparizione och en video om det. Segue un VIDEO sulla nostra fine.

La scomparsa dell’ Uomo Sapiens  

SOLUZIONE PER LA LA TUA QUALITA DI VITA. La mia proposizione...

Saper DIFENDEERSI imparando arti marziali, praticando la sopravvivenza ed eccovi qualche linc che sono anche sulla NON VIOLENZA https://www.vi-pr.com/gon_munk_sjalv_forsvar.htm (autodifesa - la mia scuola),  https://www.vi-pr.com/tor_svardtorp_overlevnad_sopravvivenza.htm (libro e guida sulla sopravvivenza -le mia istruzioni) e nel campo filosofico per capire la necessita del gruppo allora perchè la SCIELTA https://www.vi-pr.com/militare_militar.htm 

La disparition de l´ Homo Sapiens

SOLUTION POUR VOTRE QUALITÉ DE VIE. Ma suggestion...

Savoir SE DÉFENDRE en apprenant les arts martiaux, en pratiquant la survie et voici quelques liens qui sont aussi sur la NON-VIOLENCE https://www.vi-pr.com/gon_munk_sjalv_forsvar.htm (self défense - mon école https://www.vi-pr.com/tor_svardtorp_overlevnad_sopravvivenza.htm (livre et guide sur la survie - mes instructions) et dans le domaine philosophique pour comprendre les besoins du groupe pourquoi LE CHOIX https://www.vi-pr.com/militare_militar.htm

La desaparición del Homo Sapiens

SOLUCIÓN PARA TU CALIDAD DE VIDA. Mi sugerencia...

Saber DEFENDERSE aprendiendo artes marciales, practicando supervivencia y aquí unos enlaces que también están sobre NO VIOLENCIA https://www.vi-pr.com/gon_munk_sjalv_forsvar.htm (defensa personal - mi escuela https://www.vi-pr.com/tor_svardtorp_overlevnad_sopravvivenza.htm (libro y guía de supervivencia - mis instrucciones) y en el área filosófica para comprender las necesidades del grupo por qué LA ELECCIÓN https://www.vi-pr.com/militare_militar.htm

, Das Verschwinden des Homo Sapiens

LÖSUNG FÜR DIE QUALITÄT DES VITA. Mein Vorschlag...

Saper DIFENDEERSI imparando arti marziali, praticando la survivanza ed eccovi qualche linc che sono anche sulla NON VIOLENZA https://www.vi-pr.com/gon_munk_sjalv_forsvar.htm (autodifesa - la mia scuola), https://www.vi-pr.com/tor_svardtorp_overlevnad_sopravvivenza.htm (Buch und Leitfaden für mein Überleben) und auf dem philosophischen Feld, um die Notwendigkeit der gesamten Gruppe für SCIELTA zu erfassen https://www.vi-pr.com/militare_militar.htm

Homo Sapiensin katoaminen

RATKAISU ELÄMÄNLAATUASI. Minun ehdotukseni...

Osaa puolustella itseään oppimalla kamppailulajeja, harjoittelemalla selviytymistä ja tässä on joitain linkkiä, jotka ovat myös VÄKIvallattomuudessa https://www.vi-pr.com/gon_munk_sjalv_forsvar.htm (itsepuolustus - kouluni), https://www.vi-pr.com/tor_svardtorp_overlevnad_sopravvivenza.htm (kirja ja opas selviytymisestä - minun ohjeeni) ja filosofisella alalla ymmärtää ryhmän tarve niin miksi VALINTA https://www.vi-pr.com/militare_militar.htm

The disappearance of Homo Sapiens

SOLUTION FOR YOUR QUALITY OF LIFE. My proposition... 

Knowing how to DEFEND YOURSELF by learning martial arts, practicing survival and here are some lincs who are also on NON VIOLENCE https://www.vi-pr.com/gon_munk_sjalv_forsvar.htm (self-defense - my school), https://www.vi-pr.com/tor_svardtorp_overlevnad_sopravvivenza.htm (book and guide on survival - my instructions) and in the philosophical field to understand the need of the group then why the CHOICE https://www.vi-pr.com/militare_militar.htm.


PPP- Politiska Partier Personrörelse

...bläddra på länkar för att upptäcka långt över tusen sidor...

 

POLITIK betyderKUNSKAP ATT REGERA”.

 

VI-PerspnRörelseI (PPP) är en oberoende och gratis Konsult- Rådgivnings- Analytisk- Granskningsmedia men pga. allt är politik därför är ingen oberoende...

Stöd oss i vårt arbete swisha på 073-0678362 skänk om du har i överflöd 8201-6, 904763255-0 eller testamentera kontakt tor.svardtorp@gmail.com 


Il sottotitolo della IT in italiano ben è ben corretto (lo contollai). Lo puoi cambiare quando youtube apre il video. Impara la DIFFERENZA fra politica di governo italiana con la svedese... con cambi di sapere insieme miglioriamo il mondo.  

 

Några länkar som är nyttiga för att förstår hur demokrati fungera i SVRIGE politik.

https://www.youtube.com/watch?v=XY-c5RT6sCE KU:s uppdrag - att granska regeringen

https://www.youtube.com/watch?v=h_A1Iqyj59Q Riksdagens kammare: Den svenska demokratins hjärta

https://www.youtube.com/watch?v=uQktGNBbDrM kammaren debattera så det går det till

https://www.youtube.com/watch?v=g80oZRFmm_E&t=268s Uppdrag ledamot

https://www.youtube.com/watch?v=DoNzgCG3Fgs riksdagens fem grundläggande uppgifter

https://www.youtube.com/watch?v=DoNzgCG3Fgs&list=TLPQMjYwNDIwMjS2iSE8Uv7ipA&index=4 Demokrati pågår: Riksdagens fem grundläggande uppgifter

https://www.youtube.com/watch?v=7XIsAR-pXE0 Riksdagen och demokrati

https://www.youtube.com/watch?v=SN6w9Kpu2eQ Utskottens arbete: Motorn i riksdagsarbetet

https://www.youtube.com/watch?v=GOFq1nTFGfc riksdagens talman

https://www.youtube.com/watch?v=cnoOtCLOdNw&t=25s lagstiftningsprocessen

https://www.youtube.com/watch?v=9Z7tu5wz0sY  så fungerar utrikes politiken

https://youtu.be/6thYo9YsAe0 om regerin m.m.

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/


 

Är DU mobbad, Slagen, hotad, diskriminerad, tvingad, exkluderad, förföljd, bestulen, rånad, drabbad, offer för skvaller m.m., lite pension, skild, uteliggare, förlorat barn, grann osämja,

förolämpad, bedragen och med av den dåliga, negativa, onda och smärtsamma?

KOM med OSS!

    NEJ TILL VÅLD SI ALLA NON VIOLENZA

TOR SVÄRDTORP - MASSIMO (Maximus) http://www.vi-pr.com/torsvardtorp.htm portal kontakt

”Det jag råder dig är att inte agera utan att låta dig styras av förnuft snarare än av tur, att alltid ha kontroll över dig själv och allt som rör dig, att vara alert

och beväpnad, att alltid kunna ta rättillfälle men att du istället aldrig ger fienden den välgörenheten, allt kommer att verka klart och säkert om du inte har

bråttom, brådska är olämpligt och blind”. Quinto Fabio MASSIMO 203 f.Kr.

 

Non dire al nemico che tu ti senti affeblito. LUI l’aggressore deve sapre e credere che TU sei in piena forma per difenderti o attaccare, per questo devi sempre dimostrarti pericoloso.

MA se tu giudici che si tratta di tattica o strategia è l’informazione comprensibile. In realta per piu dire al soggetto, un incidente di salute grave può regolarsi o autoregolarsi all´80% e

ci sono situazioni d’opportunita di rinnovare le forze al piu del 100% per un tempo o permanentemente come nel mio caso!

Berätta inte för fienden att du känner dig svag. HEN, angriparen, måste veta och tro att DU är i god form för att försvara dig eller attackera, darför du alltid måste bevisa att du är farlig.

MEN om det är taktik eller strategi så är informationen förståelig. I verkligheten, för att uttrycka det tydligare knyten till ämnet, kan ett banal eller allvarligt hälsotillstånd regleras eller

 självregleras till 80 %, och där finns situationer med möjlighet att förnya sin styrka till mer än 100 % temporär eller permanent som hände mig! GM2 2024 ef.Kr.

 


POLITIK-FENOMEN (DETTA ÄR MIN POLITIK) POLITICA FENOMENO(QUESTA È LA MIA POLITICA)

VÄRLDSSAMFUND 

Grupp, kommun, region, nation, kontinent è principerna förbi i mening med POLITIK.

POLITIK betyder ”KUNSKAP ATT REGERA”.

I

Nu gäller därför anpassning i den som jag kallar den GLOBALA VÄRLDSSAMFUND.

II

Med den GLOBALA VÄRLDSSAMFUND menar jag är den mänskliga samlevnad i relation med livet principerna som är vatten, eld, luft och jorden.

II-a, ”POLITIK” i enklare mening innefattar relation mellan individ, grupp, kommun, region, nation, kontinent gällande ekonomi, försköning och samlevnad. 

 III

MÄNNISKAN och UNIVERSUM relation är oundvikligt som högre tänkande i vår tid som kallas FUTURISM.

II-a, futurism innefattar t.ex. Internet, AI (artificiell intelligens) i livets relation med den synliga och icke synliga universum. 

Se vidare länk som löser möjlighet till en https://vi-pr.com/societa_sana.htm

 

SOCIETÀ MONDIALE

Gruppo, comune, regione, nazione, continente sono principi scomparsi nel senso della POLITICA.

POLITICA significa “CONOSCENZA PER GOVERNARE”.

I

Ora, quindi, l’adattamento si applica a quella che io chiamo la SOCIETÀ MONDIALE GLOBALE.

II

Per SOCIETÀ MONDIALE GLOBALE intendo la convivenza umana in relazione ai principi vitali che sono acqua, fuoco, aria e terra.

II-a, "POLITICA" in senso più semplice comprende il rapporto tra individuo, gruppo, comune, regione, nazione, continente riguardo all'economia, all'a scienza ed alla convivenza.

III

La relazione tra UOMO e UNIVERSO è inevitabile come pensiero più elevato nel nostro tempo chiamato FUTURISMO.

II-a, il futurismo comprende ad es. Internet, IA (intelligenza artificiale) nel rapporto della vita con l'universo visibile ed invisibile.

Vedi ulteriore collegamento se vuoi più ampio…https://vi-pr.com/societa_sana.htm

 

 

Min opinion angående ett fördjupat tredje världskrig är när världen i ruin gör att hela jordens befolkning fördriver för egen överlevnad.

La  mia opinione in riguardo ad una terza guerra mondiale è quando il mondo in rovina spinge l'umanita alla fuga per la propria sopravvivenza.


 

I februari 2024 VI har varit på nätet i 23 år!

Här ser vi en av mina målningar "...en andalus..." fast min favorit är en "tinker" och det är ingen fel på annat ras eller hur? Dessa djur kommer också i framtid spelar stor roll för oss människor.

...VI ÅKER VIDARE ANDIAMO AVANTI...


EN REGERING UTAN MOTSTÅNDARE

För mig är allas dagens ledare inom politik eller religion  i alla världens hörn lika oavsett de representerar den onda eller den goda därför  dessa UNDERHÅLLER våld pga. finns de som

 ägna att underhålla  konkurrens, egoism och makt samt de andra lever fnga vid passivitet! MIN politik står över alla dessa arkaiska mänskliga beteenden och

 LÖSNING finns i ”HOMOGENA eller BETEENDESAMHÄLLE, se på följande

 länk https://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm samt kan vara klok till dess att

 tiden tillåter att ta emot mig som rådgivare, visionär och medverka i ledarskap. FRÅGA ÄR:

varför JAG? Svaret är varför du? DU som är påverkad av

1 -maktsjuksyndrom http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm,

2 -ignorans i politik och utan kunskap som t.ex. https://vi-pr.com/3_satt_skalnk.htm

3 -om du inte tro mig, om du diskriminera och hata mig pga. min kunskap och sanning som jag framför i mina analyser VISA och BEVISAR du i teori och i praktik VEM du är!

 


 

 GOOGLE TRADUTTORE ÖVERSÄTTARE

https://translate.google.se/?hl=sv&tab=kT

https://sv.wikipedia.org/wiki/Google - https://wikimediafoundation.org/  Anarchopedia https://it.wikipedia.org/wiki/ Interlingua https://sv.wikipedia.org/wiki/

Vi stödjer kunskap av en neutral språk som är INTERLINGUA se mer på https://en.wikipedia.org/wiki/Interlingua

senaste inlägg


 

DET HÄR ÄR JAG

 

Jag är en SÖKARE. Som ideolog gäller makt, politik etc. och angående religion eller vad som kallas att tro på en Gud eller ett framtida liv efter döden har jag ännu inte hittat något svar. Anarkistiskt rop ”Ingen Gud och ingen chef” är för mig nu mer historia men vi skall lär os mer https://www.google.com/search?client=opera&q=anarki&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8. Min hälsning är som ni vet "HÄLSA OCH FRAMTID!" vilket inkluderar dörren som öppnas för att söka där idag varken vetenskap eller religion eller vad som helst har gett mig svaret på LIVET början eller slutet.

 

...icke våld är vår mening ...

JAG är inte mot DIG - VI är med ALLA!

VAD ÄR VÅLD? - När någon angriper mig, dig oss eller andra UTAN PROVOKATION

 

ITALIA  

    ITALIA  Guarda il mondo con altri occhi... "per una Politica Senza Violenza" SOSTENETECI swisha på 073-0678362 o versamento al 8201-6, 904763255-0 oppure anche si  testamenti, in tutti i casi si contatti tor.svardtorp@gmail.com " ITALIA

 

ECCO CHI SONO. Sono un RICERCATORE. Come ideologo  dove si intende il potere, la politica ecc. riguardante la religione o come si sa che è credere in un Dio o una vita futura

dopo la morte non hò ancora trovato un risposta. Ne dio ne padroni” come grido anarchico è per me una affermazione con contenuto storico che valeva quel tempo ma ci sono anche

 dettagli  ancora coerenti al nostro tempo.

Il mio saluto come sapete è “SALUTE E FUTURO!" Il quale include la porta che si apre per la via della ricerca dove oggi ne la scenza e ne la religione o che

altro mi ha dato la risposta del principio o del fine della VITA.

Io non sono contro te, noi siamo con tutti!

La VIOLENZA  è quando qual' uno assale senza essere provvocato.

UN GOVERNO SENZA AVVERSARIOPer me, i leader politici o religiosi di oggi nel mondo sono tutti uguali nel senso positivo o peggiorativo in quanto i problemi mondiali e della vita si basano sulla concorrenza, sull' egoismo e sul potere. Questo indipendentemente dal bene o dal male che questi rappresentino. La MIA politica è al di sopra di questi comportamenti umani arcaici. La soluzione ad ogni violenza avviene costruendo dunque delle "COMUNITÀ OMOGENEE o di COMPORTAMENTO come segue in questo linc  https://www.vi-pr.com/politica_estrattoria.htm". Sarebbe pensabile e logico che un principio di non violenza si applichi con l'accetanza del mio aiuto come consigliere, visionario e dirigente per assicurarsi l'affermazione e la realizzazzione del progetto. La domanda è perché IO? La risposta è perchè tu? TU che sei sotto la minaccia del sindromo del poter https://www.vi-pr.com/sindromo_del_potere.htm, per di piu generalmente senza una completa conoscenza di quali sole le verer politiche https://www.vi-pr.com/politica_vera.htm Se non mi credi, se mi disprezzi all'ora PROVAMI IN KONKRETO i tuoi saperi... e che da li tu sia giudicato!

 

VIDEO mer än 200 st.  https://www.youtube.com/c/torsvardtorp/videos piu di 250 video


 

Nr.ett=1-I

https://www.vi-pr.com/introduktion.htm till portal PONTIDA 2023


Nr.två=2-II

PROGRAM

 

...viktiga referens pnkter för att sedan förstår helhets koncept som grundas av icke våld samlevnad...

 

ÖVERLEVNAD

http://www.vi-pr.com/gon_munk_sjalv_forsvar.htm BUDO

http://www.vi-pr.com/tor_svardtorp_overlevnad_.htm BOKEN

 

VIDEO

1-https://www.youtube.com/watch?v=he6NvxmNatA 

2-förberedelse till överlevnad https://www.youtube.com/watch?v=YjxGlt31tMQ 

3-förberedelse till överlevnad https://www.youtube.com/watch?v=YUQlsRFSyVM 

4-förberedelse till överlevnad  https://www.youtube.com/watch?v=HVPH_i53o5E

 

Anpassning och överlevnad inför kunskap med skjutvapen (värma vapen )

 

https://www.vi-pr.com/eie_stratega.htm

https://www.vi-pr.com/militar_elit.htm

MILITAR - MILITARE

http://www.vi-pr.com/krig_fred_6.htm


 

VIKTIGA STUDIER FÖR DIG SOM ÄR STUDENT ELLER VILL VETA MERA...

https://www.vi-pr.com/3_satt_skalnk.htm Socialism. kommunism, anarkism, liberalism (capitalism).

https://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm

https://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm Konfederationer

https://www.vi-pr.com/viare.htm VI-are FEDERATIONSPRINCIP

http://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm LSP (stratum)   

http://www.vi-pr.com/kommunikationsproblematiken.htm

http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

https://www.vi-pr.com/famiglia_familj.htm 2023-08-14

http://www.vi-pr.com/familj.htm

VARFÖR TVÅ FÖRÄLDRAR? 2023-08-14

 

Nr.tre=3-III

BÖCKER   av Tor Svärdtorp LIBRI di Tor Svärdtorp

MAKT och ICKEMAKT POLITISKA PLATTFORMER  

IDEOLOGIER och MEDVETANDE

BREV till...TOR och...

http://www.vi-pr.com/brev_statens_brottslighet.htm  OM LÖSNINGAR!

 

TÄNK !

 

 

 

 

MASSMEDIA och ÅSIKTFRIHET

ÅSIKTER  2023-11-02 av andra andra SKRIBENTER=YTTRANDEFRIHET ... https://www.youtube.com/watch?v=dGlu9AfXPBg

FILM Rampage på svenska leta efte näteten super viktig film gällande NATIONS koncept mm...

Questo SPRAZZO di FILM detto Rampagevale da uno specchio reale di violenza giornaliera in tutto il mondo.

http://www.vi-pr.com/media.htm


 

FILOSOFISKA VETENSKAP SOCIOLOGISKA Nytt

LO STATO TI IMPRIGIONA - STAEN FÅGAR DIG  

 

https://www.vi-pr.com/linciaggio_lynchning.htm 2024 

https://www.vi-pr.com/vietare_sexualitet.htm

https://www.vi-pr.com/tra_manniska__losning.htm 

 

 http://www.vi-pr.com/fattigdom.htm

 http://www.vi-pr.com/vittnespsykologer_politiker.htm

https://www.vi-pr.com/vet_du_ar.htm  2023-10-20

MASOCHISM SADISM MASSJÄLVMORD

https://www.vi-pr.com/faceboock_massmedia_logistica.htm

https://www.vi-pr.com/vi_utnyttjas_2023.htm

LÖGNER MENZOGNE


Nr.fyra=4-IV

 http://www.vi-pr.com/torsvardtorp.ht  GRUNDARE  TORsvärdtorp

 VEM ÄR JAG?

INDIGO BARN VAD

VEM ÄR VI - CHI SIAMO


citat  CITATI Citatet: ”Att bli regerad är att bli bevakad, inspekterad, utspionerad, dirigerad, reglementerad, placerad i en fålla, indoktrinerad, uppläxad, kontrollerad,

värdesatt, censurerad, kommenderad, och det av personer som varken har befogenhet, kunskap eller förmåga.”  Av Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) anarkist. Tor Svärdtorp 

Citatet: "Att blir regerad är sällan att blir rättvist behandlad... Tor Svärdtorp Viare=(VI-PersonRörelse 1948-2024. OBS! Jag lever än... hahaha.)"


http://www.vi-pr.com/dagens_meny.htm   


VI SAMHÄLLETS INRITNING


 ICKE VÅLD MANIFESTATION

Manif. och 30 maj  +

1 https://www.youtube.com/watch?v=Z3Ahxj8DkJA (jag ponchio)- (vad är våld?) +

2 http://www.vi-pr.com/forsta_maj_kolla.htm text (trottoar promenad kl.)

+3 https://www.youtube.com/watch?v=Z3Ahxj8DkJA = text

4 (LVU m.m. ...statens blodiga långa armar) http://www.vi-pr.com/tillsammans_maj.htm +

5 text -(kontaktades poitiker x min fmailj lagförslag) STOCKHOLM (tiden närma sig-trottoar promenad) http://www.vi-pr.com/2015_30_april_1_30maj.htm +

6 BODEN http://www.vi-pr.com/rattvisansdag.htm + 6 t.ex. (min tala om våld) http://www.vi-pr.com/en_dag_mot_vald.htm +

7 (två röster)- (vi har lösningar)- (gula paviljongen LULEÅ) https://www.youtube.com/watch?v=AC4PrWf3A4g +

8 (maskerad) -(vad är våld?) https://www.youtube.com/watch?v=cAaRT6-doaw


GAM konstnär   egen konstskola, hantverkare med egna möbler förändringar, vita vapen  som t.ex. knivar, yxor, spjut, stavar med egna varierande formgivningar,

författare.


PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR  se välden med andra ögon

  OBS! Läs mig 1-2 och 3 = 130 sidor A/4 OBS och TIPS!  1LÅNGA TEXTER LÄSER MAN GENOM ATT SKUMMA, 2 STANNA OCH LÄSA DET SOM ANSER VARA VÄSENTLIG, 3) OM FINNS INTRESSE FÖR INNEHÅLL DÅ NÄR TID TILLÅTER LÄSER DEN VALDA DEL ELLER HELA INNEHÅLLET.

PROTESTER

HAPARANDAFALLET m.m haparandafallet 2010 - 2021, 2022, 23 och 24!   HAPARANDAFALLET 2010-2025 VARNING Marianne Nachshin Philajanieni

VARFÖR Haparanda FALLET? DÄRFÖR HAPARANDAFALLET är för att upplysa allmänheten hur saker och ting kan gå snett till: sök på nätet och se du själv hur dagens felaktiga familjelag är

grunden till ont LÄS t.ex.:

http://www.vi-pr.com/varning_for_socialtjansten.htm Vidare läs en del lösningar http://www.vi-pr.com/regeringskansliet_senast.htm Lagförslag BREV Maria Larsson och LYSSNA på

https://www.youtube.com/watch?v=kv2rwcWk32k Lagförslag för familj.

https://www.vi-pr.com/sogno_era_dromm.htm TORs-dag 2021-11-18

anmälan att barn far illa och 2023 IGEN! TORs-dag  2021-11  18   och IGEN år 2023 till sociala i Haparanda (HAPARANDAFALLET)

 VARFÖR TVÅ FÖRÄLDRAR? 2023-08-14 + http://www.vi-pr.com/regeringskansliet_senast.htm

PERCHÈ POI DUE GENITROR... http://www.vi-pr.com/legge_famiglia.htm

proposizione Lagge semplificata sulla famiglia 7 nov 2022

UlfKristersson moderat adoptiv LVU 2023-04-12 Politikernas fel LVU mm  SVARDTORP brev till utslagna +

  EUrevolutionäraMANIF.protestLVU2023 BESATTHET och MAKT  LVU VI alla Ulf Kristersson mf. soc. lagar osv. LVU kritik, självkritik

psykopati m.m. BILDER LVU SOTTRAZIONE MINORENNI   omhändertagna av barn etnicitet om familj POLITIK  +  STATSPOLITISKPARTI NU för föräldrar och barn

drabbade av LVU m.m. och andra orättvisor.

VARNING skilsmässa, sambo, familj, https://www.vi-pr.com/varning_socialtanst.htm +

 

Jag vet inte vem du är men jag vet hur du är  + http://vi-pr.com/ts_sjalvbiograf i Uppalafallet (Gävle) 34 sid på 42


Nr.fem=5=V

VARNINGAR SEXPROBLEMATIK  BILDER OCH LITTERATUR


Nr.sex=6=VI 

INVANDRING

NATIONELL   POLITIKER ANVÄNDER DIN RÖST FÖR ATT STÄRKA SINMAKT  Sveriges neutralitet har varit pelare till vällfärd - STATS POLITIK bevisar vara ett LÖGN när REGERING ANVÄNDER våran SKATTEPENGAR för att STÖDJA KRIGET som vi inte har att göra med . Högt förräderi är när man skaka hand med

 krigiska utländska politiker och vidare tillåts imperialistiska invasion militärtrupper närvara på svensk mark, vatten och luft. EKONOMISKA och POLITISKA SLÖSERI när vår folk går på

knäna inför närdragningar på vården, skolor, pensioner m.m. och vidare låter en VILD

KONKURRENS härja i Landet ...med allt våld som innebär...


NORRLAND i Sverige!  


 INTERNATIONELL ...mot all vidrig förvriden mediainformation angående ISRAEL tacka  https://www.vi-pr.com/is_islam_kvinna.htm

HAMAS VIDARE in inglese ma con la draduzione scritta in italiano ed in altre lingue che tu stesso devi fare il clic https://www.youtube.com/watch?v=Zpt9jsohqG0 

angående Ryssland tacka USA,

angående välds problematik med krig, katastrofer och ÖVERBEFOLKNING i tredjevärlden där härjar misär TACKA DU SJÄLV i första hand samt er politiker och

religioner.

fredsplan Iran    förslaget var före iranska anfallet mot Israel.


 SYMBOLER mf. http://www.vi-pr.com/svastika.htm tillåt symboler i allmänt mening http://www.vi-pr.com/politiska_minoriteter.htm + Svenska politiska

partier stora som små värda och bluffare  


 

VETENSKAP  http://www.vi-pr.com/fuvsp.htm + http://www.vi-pr.com/mansklighetens_rotter.ht m + http://www.vi-pr.com/mening_med_livet2.htm  +

 

arvsamlag_genocentrik.htm

http://www.vi-pr.com/arvmassa_onskningar.htm Se vidare om "ditt hjärna" utveckling, falska minne, arvsmassa, mänsklighetens rötter mf.  https://www.svtplay.se/din-hjarna 

https://www.svtplay.se/video/29761378/din-hjarna/din-hjarna-sasong-2-den-vaxande-hjarnan?start=auto + https://www.svtplay.se/video/27968311/kan-vi-lita-pa-vart-minne +

https://www.svtplay.se/video/29761322/din-hjarna/din-hjarna-sasong-2-dina-minnen?start=auto och vidare hur hjärna lurar oss

https://www.svtplay.se/video/jJdVmor/vetenskapens-varld-den-luriga-hjarnan/1-hjarnans-hemliga-knep?position=47&id=jJdVmor nr. 1 av 2 illusioner och nr.2 av 2

https://www.svtplay.se/video/emyzEAQ/vetenskapens-varld-den-luriga-hjarnan/2-vem-ar-det-som-bestammer?id=jwqkovy mycket om socialpsykologin + Anders Hansen

https://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm Tor Svärdtorp

https://www.youtube.com/watch?v=RgHOUWJA190 OLIKA SPRÅK  Neandeltalerna och oss idag.

https://www.youtube.com/watch?v=eAXHS4MjhUs&t=17s l'era dell´uomo. Olocene (quaternario)... l´oggi.

 https://www.youtube.com/watch?v=3_WYM2FcTqY  FISICA QUANTICA (atomo ecc.) 

 https://www.youtube.com/watch?v=O5lHVxzEFVc  Il numero e di Eulero – che sos´è in concreto. Valerio  Pattaro 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZfkyhvG6HQ Quandocorparve l' uomo?


 DEOLOGIERLÄNKAR + ALFABETLÄNKAR OBS! under bearbetning och därför en del gamla länkar svarar inte. Lätt Och Snabbt Att Hitta Den Du Söker

 


Nr.åtta=8=VIII

 VI glömmer inte ETNISKA och POLITISKA minoriteter, dessa mf.


 Tor Svärdtorp      www.vi-pr.com       tor.svardtorp@gmail.com