LOGISTISKA SAMHÄLLSPSYKOLOGIN

 

 

 

LOGISTISKA SAMHÄLLSPSYKOLOGIN (LSP) "LSP som förkortning till Logistiska samhällspsykologin blev bl.a. vald och definitiv".

 

Bland socialpsykologin, generella psykologin och utvecklingsstudier i de gamla och nya rön har vi Logistiska samhällspsykologin (LSP).

 

Våra insatser för förändring, anpassning osv. grundas alltid på ett års tid, 4 säsonger observationer, råd, bearbetning, upplevelse… och revidering efter med slutsatser.


LSP se
"Individen i sig, individen i relation med samhället, individen och livet."

LSP enkel - (folkligt) psykologisk metodik som grundas på åtskild treenighet : 1) Explicithet, Trovärdighet, Potentialitet via 2) UPPTÄCKT, ANALYS, KONFRONTATION, AVSTÅND, RIKTNING och allt detta via 3) POSITIVISM.

 

 

Allt startar med individen

Individen föds av det sk. lilla samhället, man och kvinna möte och samlevnad. Sedan individen har skapat det bredare samhället, där små samhällen kallade familjer av olika varianter och individen har en utvecklad byteshandel, arv mm. Tillsammans, familjen och samhället, skapar individen socialbeteendet. Det är i det bredare samhället som den nödvändiga byteshandeln uppstår, som för de flesta individer förvandlas till ett kugghjul av beroendemönster. Beroendet som uppstår mellan makter, behov, nyskapade utvecklingsbeteenden hos individer är nyckeln till socialbeteenden och personliga tragedier. Socialbehov som vi ärver är inte onda i sig. Individens ärftliga socialbeteende söker sig till att behaga och fastän att skillnader i uppfattning mellan vad som är att behaga ”just mig” är en tragedi för individen och en fråga för samhället.

 

Du som läser detta, ha alltid i åtanke att analyser grundas alltid på personbeteenden som uppfattas som normala och det innebär en mänsklig kropp som fungerar utan medfödd eller skapad sjukdom. Den psykiska uppfattningen är i samförstånd med den allmänna samlevnadsmiljön utan avvikelse för dom extrema seendena, vilket kan vara en fara för andra.

 

- Analysering av en händelse, som till exempel, hur VI - Logistiska Samhällspsykologin ser på problemet, saken, händelsen. Vi tar t.ex. våldet inom sexualiteten. Enligt de sista rönen är våldtäkt en drift i den mänskliga mekanismen som undermedvetet syftar på ett stort fortplantningsbehov, detta gäller män och kvinnor i alla åldrar; se vidare.

 

 

 

BLOCK I och BLOCK II

 

 

BLOCK I

 

LSP block I (singel)

 

VÅLDTÄKT

 

EN MAN

Våldtäktsmän i sitt djupa fortplantningsbehov ser inte det gudomliga som finns i ett heterosexuellt samlag, alltså, att det kan leda till att skapa livet, att det innebär att föda en medmänniska. Ansvaret, är för de flesta våldtäktsmän en blek fläck i händelserna. Njutning, det är det, den fysiska och psykiska känslan som kommer först. Våldtäktsmännen SER INTE KONSEKVENSERNA AV AKTEN och det gäller för dem som är längst av alla gångna in i sitt sjuka beteende.

Efter en våldtäkt, finns det våldtäktsmän som ser över händelserna och accepterar ansvaret. Finns även dom som accepterar att underhålla ekonomiskt för barnet, andra även att uppfostra det nyfödda barnet. Det finns dom som förnekar konsekvenserna. Det finns dom som flyr eller inte tar ansvaret, varken det ekonomiska, juridiska eller uppfostringsrätten som en plikt. Andra kan tex. förneka våldtäkten, vilket ger tecken på en mental förvirring.

 

EN KVINNA

Lika som en man, våldtäktskvinnan kan inte se konsekvenserna. Kvinnan belastas dessutom fysiskt av händelsen med mer eller mindre nio månaders graviditet. Händelsen kan vara glädje för en del och för andra ett tvång av olika grad. 

Våldtäktskvinnan kan vara den som gifter sig och skiljer sig ofta samt får barn med olika män, eller kvinnor som inte gifter sig alls men ändå vill ha barn. Kvinnor som föder och säga ifrån sina barn eller/och starta en familj till osv. Finns i modern tid kvinnor som i synnerhet föder många barn av ekonomiska intressen som barnbidrag, bostadsbidrag eller kvinnor som gifter sig med syfte att ärva efter makens död m.m. Dessa kvinnor visar tecken på en djupare frustration.

 

VÄRLDENS VÅLDTÄKTSMÄNNISKOR 

Dagens världs realitet är relaterad till den explosionsartade mänskliga demografin, vilken är i kontrast för den möjlighet till en mänsklig överlevnad i symbios med naturen och dess resurser som skulle kunna ges. Detta är ett bevis av att födandet i sig är en våldtäkt.

Födandet är inte en våldtäkt, så är det i den allmänna meningen… men, i den djupa VI - PR analysen är själva det sexuella förhållandet som inte är för att leda till att ”leva” (inte bara överleva) i nuvarande tid, är i sig en våldtäkt.

Våldtäkten förverkligas i tredje person via den mänskliga identitetsfrågan i första hand, dvs. att vi penetrerar eller vi blir penetrerade, vi insemineras, inplanteras i organen osv. för kunna sedan kunna föda. Alltså, du föder mot min vilja, samt att jag föder mot din vilja, eller, du föder utan att veta konsekvenserna. Vi föder genom att veta faran av dagens tid av den överbefolkade jorden, men inte ta ansvar för det. Vi föder barn med stor tveksamhet om en rimlig framtid eller utan en framtid för dessa nytillkomna. Idag FÖDER VI MOT NATURENS VILLKOR.

Vad menas då med att ”leva”? I djupaste av det allra djupaste, VI - PR:s tänkande ”leva” innebär individen som överlever med sin egen kroppsförmåga. Genom möjligheter till odling, bärplockning, jakt och fiske mm., lever den då i symbios i sin egen totala individuella frihet.

Av andra extremiska synsätt, av det mänskliga beteendet inom våldtäktsfrågor, relaterad till självmordsbeteenden där rasen riskerar att försvinna. Det är när människan ger sig till en sexuell njutning utan vilja att föda!

Individuell sexuell drift slussar oss till ren galenskap. Våldtäkten förverkligas i det omedvetna för en del, med nekande för andra och ett födande i dagens läge... DET ÄR EN DEL AV SJÄLVMORDS MEKANISMEN SOM DRABBAR MÄNNISKAN. 

Våldtäktsproblematiken blir mer komplicerad när frågan utbreds och när vi påstår att vi människor är alla ansvariga för mänsklighetens förintelse genom födandet! Vi, de medvetna och du som läser denna analys och har förstått innebörden, medvetna politiker som i högsta grad inte agerar som ansvarfulla människor och reder ut problemet, vi är de högsta straffbara ansvariga av mänsklighets bortgång i framtiden!

Å andra sidan vill jag minska ansvaret eller tom. fria från ansvaret och våldtäktsbeteckning hos ”de medvetna”, vilka föder barn idag pga. att dom tror på att föda är en nödvändighet för rädda sin egen familj, den bredare familjen, samhället, nationen, gruppen eller tron. Att det är just dom som kommer att överleva och leva vidare efter mänsklighetens delvis undergång.

 

Alltså, - Analysering av en händelse (våldtäkt) ovannämnd, den individuella beteende i relationen med samhällets liv och vårt makrokosmos i huvudtaget speglar det logistiska (hastighet, position, tids... osv.) i problem bearbetning.   

 

 

En blick över unika definitioner i arbetsmetodik för en LSP:

MENTALSJUKT SYNDROM (MSS)

Mentalsjukt syndrom är vår LSP språkliga definition för att definiera ett beteende som tillhör RELATION från människan till samhället eller miljö där individen eller gruppen befinner sig och påverkas av.

Ordet ”mental” är att föredra istället än ”psykiskt”.
”Mental” ordet pekar på beteende som i sin tur relateras till kroppen (rörelse, kemiska sammansättning, genetik, osv.) och ”psyket” (medvetet, omedvetet, förståelse, drömmar osv.) som utöver själva dynamiken med ordet ”syndrom” har fördel att folk som inte har vanan till specifika definitioner och begripa innehåll.  

MENTALSJUK JESUSKRISTSYNDROM. Relateras till exempel:
1, att ständigt förlåta, tro på ickevålds lösningar, se livet utan bekymmer osv.
2, exponera sig till ett medvetet lidande utan tanke om hämnd, osv. 3, resignation och hopp osv.

MENTALSJUK FEMINA SYNDROM (kvinnligt). Här har vi ett beteende med inriktning för fredlig gemenskap, omtänksamhet, ansvar, bekvämlighet, altruistisk.

MENTALSJUK MASCULUSSYNDROM (manlig). Han är den som strider (skyddar, virilitet, beslutsamhet, impulsivitet osv.)

MENTALSJUK ANIMALSYNDROM (djur). Relateras till fanatiker sk. djurälskare. Dessa som grannar kan vara ett bekymmer.
Blindhet eller fixering som styr dessa individer gör att de lätt kan anmäla folk till behöriga myndigheter för det ena och det andra som realteras till det som de uppfattar som djurplågeri, de gör det utan att ta hänsyn till fakta. Relation till sådan extremism kan relateras till kemisk sexuell attraktion som sodomi i naturliga meningar, fenomenen i relation med den genetiska som finns hos homosexuella eller frambringad av livets olika omständigheter.

Alla dessa MSS (Mental Sjuka Syndrom) gör sig påminda via MAKTSJUKSYNDROM

http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

KOMMUNIKATIONSPROBLEMATIK

http://www.vi-pr.com/kommunikationsproblematiken.htm osv.

 

 

 

Block II

 

LSP andra  - II block metodik (singel och grupp)

 

LSP ser och skapar de praktiska upplevelser som metodologi, där problemlösningar sker utan nödvändig assistans av tal och andra praktiska element i frågan som t.ex. angrepp via medicinering och andra stress (m.m.) faktor osv.

Stumma empirism” vill jag definiera steget där DU kan förflyttas till andra vardagsliv och mönster utan t.ex. förutsättningar eller andra påtryckningar som gör att RISKFAKTOR blir en väg till återfall eller fortsättningsvis omedvetet eller medvetet påtvingad rollen.

Sättet, metoder passar inte för alla psykbehov.

A) Narkotika, alkohol och annat som stör t.ex. centrala nervsystemet i kombination med andra psykiska faktorer kräver medicinering och där är gränser för avvänjning. I de fall kan stumma empirism komma i fråga som alltså sekundärt steg.

B) Mönsterbrytning av olika slag som relateras t.ex. till sekter, sexfixering, mobbare och offer är placering till området (enhet, kvarter, grupp osv.) där rörelsefrihet identifierar sig, stabiliserar, radikaliserar och får människan att återgå till ”normala”.

OBS! Både A) - och B) ha en möjlighet till som tredje steg att återuppstå i det pluralistiska samhället.

C) Där hot av olika slag för den enskilde och samhällets karaktär (massan, stora grupper osv.) läggningar, ”livsnära-egot” som t.ex. HBT, religion, sociala samt politiska finns att välja identifikationssamhället som t.ex. https://vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm homogena samhällets eller beteendesamhälle.

Utan så kallad terapi är det möjligt via ”IDENTIFIKATION” att lösa del av psykologiska tillstånd som stör eller belastar mänskligheten.

 

 

 

Erkännandet och makterna.

 

Erkännandet av sexförhållandet som en våldtäkt, vilket här analyseras, innebär att tron, institutioner, makter osv. kan raseras, förändras osv. En sådan händelse, för medvetandet, verkar inte vara aktuellt att föra vidare i djungels djupare undermedvetna mänskliga mekanism, där RÄDSLA är en av sanningarna som bromsar och förbjuder oss att SE och AGERA.

 

ACCEPTANS

Acceptans är nyckelordet till en ny syn av mänsklighetens förändring.

Ekvation till ACCEPTANS

+ à  SER = ERKÄNNA = MEDVETET = VILJA = MOD: AGERA.

POSITIV. Konstruktiv.

- (minus) à BLINDHET – FÖRNEKANDET – OMEDVETANDET – MAKTMISSBRUK – RÄDSLA = PASSIVITET.

NEGATIVITET. Destruktiv.

 

Resultat: ÖVERENSKOMMELSE MED SIG SJÄLV 

 

Acceptans av detta slag som vi föreslår, förklarar, analyserar och ger (agera) en praktisk betydelse, och den motverkar även resignation, för resignation har negativa förankringar.

 

 

ERKÄNNA

 

Ett erkännande av den goda sexupplevelsen och i den en motsägelsefull händelse o.s.v. är ett sätt att förändra färg, avseende att skapa med fantasin en ny värld som börjar just då när händelserna sker eller har skett, med eller emot vår vilja. Det är överlevnadsmekanismen som skall starta och inte självmordstankarna… Att acceptera händelsen och att vara med för att påverka att sådana händelser tar den positiva riktningen så att detta inte händer i framtiden. Människan formar med tiden det nya beteendet och skapar en ny mänsklig mekanism, där den s.k. våldtäkten inte kommer att finnas varken medvetet eller omedvetet. Att erkänna det är en befrielse, ett läkningstillstånd.

Idag behandlar VI-PR dom upplevelserna med s.k. acceptans (acceptanser). Vi ser inte händelser med plus eller minus, för eller emot, vara eller inte vara, vi tar händelserna som ett existensfaktum och följer vägen som inte skapar frustrationer, konflikter, motstånd eller provokation. Men vi löser händelserna genom att vara här och nu med förståelse för en anpassningsbar metodik.

Alltså, vi anser att det centrala problemet är KOMMUNIKATION, UPPFATTNINGSFÖRMÅGA, REALISATION AV HÄNDELSER I TID SOM VI LEVER HÄR OCH NU. Vi ser bara en väg till en upplösning, lösning och vidare existens. Ser händelser med en enda riktning d.v.s. den POSITIVA. Gör det medvetna positivt, optimistiskt, glad, alltså bara en tro: DIG och inte händelser. Det slussar oss dels in i den andra analysen i VI-PR av den icke tänkande individen, den individuella friheten.

Pedagogik, hjälp, terapi, upplopp, bearbetning (kalla det vad du vill). Detta sker genom att tänka positivt. Positivism, som i sig är ett val. Val, i tidens oförmåga till KOMMUNIKATION, är räddningen, nyckeln, sättet, synen, vägen och ledandet till självförsvarsmekanismen, omstruktureringsformgivningen, den FRAMTIDA NYA MÄNNISKAN IDAG OCH IMORGON!

Våldtäkt är i första hand då det skapas en fara för livet och i andra hand då den erövrar den individuella friheten.”

 

 

KONFRONTATION

LSP med konfrontation är att öva sig där det är möjligt som t.ex. enklare problematik som chock eller trauma efter en bilolycka, natträdsla m.m., missbruk och risk, påverkan, idé fixering enklare till djupare samt deras rot i utvidgning osv. Vid svårare händelse som drabbar barn som t.ex. LVU problematik, förlust av anhörig, integration, allvarlig personlighetsinskränkning osv.

Meningen är att spränga problem i bitar och sedan transferera medvetandet till en total återställning med inkorporerad självförtroende som grundskydd. Olika val finns som t.ex. återställa gamla, nya eller gemensamt vald riktlinje i en del eller helt självständig kontinuitet med eventuellt periodvis stöd.  

Se detta i relation t.ex. med block II på B.

Härmed ett exempel gällande homofobi, för att motverka dagens extremism kring HBTQ problematik är att själv utsätta sig till förändring som heterosexuell till annan entitet som bilden visar Därtill är det lättare att kunna hantera frågan kring analyser, frågor och slutsatser. Kom ihåg att dessa "andra" har upplevt den andra sidan och alltså upplevt egen bild som heterosexuella och det vill säga allt annat kring det som gäller diskriminering osv. HOMOSEXUELLA extremister behöver i sin tur söka till bearbetning av deras identitet för att kunna i moderna samhället se gränser om vad som är acceptans...

 

 

ÅTERUPPBYGGNAD

Återuppbyggnad metodik med syfte att kanalisera relation så att samhället enas.

Det gör man genom att aldrig någonsin bryta familjerelation som t.ex. barn som säger sig inte vilja träffa sina föräldrar mer, skilsmässobarn som splittras, omhändertagna barn som manipuleras, arbetsbörda eller studier som delar ”behöriga” till långa avstånd med risk att kommunikation försvagas och dör ut osv.

Känslomässig dividering skall återigen återföras till det normala och dvs. återta kommunikation i den balansnivå som var skapats av biologiska  känslor från första början. Med det biologiska gäller föräldrar, syskon, släkt. Känslomässig relation med den okända som man delar livet med och starka intryck i livet som t.ex. den man gifter sig med, ny släkt, kompisar, bästis.  

Med det menas att relationens navelsträng klipps inte och genom det underhåller man SAMHÄLLETS grupp, osv. en CENTRALISERINGS anda som räknas nödvändig för identifikation, överlevnad, trygghet och viljestyrka.

De biologiska relationerna har ett värde. De ”Kära” har ett annat värde. Dessa ”värden” är för medvetandet själva livsenergin.

Båda skall följas av kurator med syftet att lära sig förstå mening och sätt att hantera det med t.ex. gränser, attityd, tidsmässigt osv.

 

 

LSP kognitiva stödpelare är att bygga en individuell anpassat självförtroende vid en positiv anda som inrama sig i det pluralistiska samhället där HEN befrias och omstruktureran påbörjas den andra födelsens fas i sällskap med den nya insikten.

 

 

 

 

LSP teoretiska psykologin:

STRATUM
Ett substrat eller vi kan definiera under arbete ”STRATUM” finns i det omedvetna som skiljer sig från undermedvetna och submedvetna.

Submedvetna där finns minnena från år noll till 5 år och transiton till 7 åriga.
I de åldrarna dominerar glömska, glömska som i medvetet tillstånd inte kan visa bildminnena upp till 99,9%. Kvarstår känslomässiga variationer och nivåer som inte går att mätas som i bildfenomen. Vidare, fragmentariska och icke bindande meningar kvarstår i minne långt inne på pubertetens slut.

Undermedvetna är plats där det finns magasinerade minnen och som vuxen man minns eller påminns.
 

Dessa är i relation med stratum.
 

Stratum, submedvetna, undermedvetna i sin funktion som ”omedvetenhet” samt själva medvetandet är det som i mänsklig form inte syns men det skapa känslor, vi kallar det ”själ”.
Vetenskap i sina olika former kommer att kunna hantera själen… men vi har långt kvar till det. Just nu vi kan säga att
Instinkt exkludera STRATUM för stratum det tillhör Intelligens vid bearbetning, läkning och lärling som stimuli vid procedur eller utveckling.


För att hitta dels 99,9% av minnet från undermedvetet kräver en lång behandling i den sk. psykoterapi med samarbete via 1) praktiska konfrontationer i olika form och stadium definierade ”flash” i LSP, 2) telepati och annan suggestionsmetodik och 3) medicinering. Det leder dels till avslöjandet av levnadshistoria (Currikolum vitae) som vuxna är det helt glömt. 

STRATUM
är ett lager där minnet registreras ständigt tom. under vår formation som embryon från allra första stadium när minnet börjar forma sig.

Jag avfärder tankar att upplevelser dör, jag anser att kroppen kvarstår med allt sin energi i form av fysisk kropp, så kvarstår också registrering.
Fast mitt förstånd rätt eller lurat tar mig tankarna till en möjlig förändring eller död som kan finnas i en levande mänsklig kropp. Jag anser att acceptans av ”stratum” är i sin totala objektivitet en del att undersöka vid relationer med drömmar och ”visioner” som tredje och fjärde sättet som uppmärksammar oss i sin okända tid, rum, plats och form.
Det är som att tolka ett abstrakt måleri i sin komplexitet. Just nu ser jag i färg och form, har bilder och alltså medvetet, omedvetet, undermedvetet, submedvetet och stratum samt själen är!

VÅR hjärna är inte en utvecklad för att förstå allt innehåll av vårt registrerade liv. Att glömma är t.ex. som flimmer i vårt hjärta en ofärdighet som stör stabilitet i vår utveckling till möjligheterna för att nå mål, och allt som är minne i STRATUM skulle vi kunna läsa upp, minnas, känna om igen osv. Vi kan säga att vår okunskap än är bevis för att vi är som barn under utveckling.
Sanningen är att vårt aktuella liv som under ras ännu, hinner döden ikapp OSS och utveckling bryts. Svårt att säga att det är pga. naturlig system reglering i evolutionistisk mening eller en oklar utveckling eller anomali.

 

Vi grundar vårt vetenskapliga arbete genom tron att i människors beteende finns det goda och det negativa. Vi har som syfte då att bevisa det. Se bl.a. t. ex. ”enkelt diagram om Narcissism”. Gällande " trauma"

Proposition för Kunskapslyftet och MEDVERKA ”VIA” en socialpsykolog typ LSP, inom kommunala verksamhet.

 

T.ex. vad betyder ett trauma:

Trauma för vuxna i synnerhet vid barndom och små barn knytet till minnen som sedan försvinner i s.k. glömska och upprättelse.

 

Händelserna finns kvar i Stratum.

Där, utan att vara knytet till Medvetandet, Blomstrar under ett Apatiskt Stadium och styr oss vid ”Vetande (här och nu)”.

Denna Symbios Konfrontation mellan Apatisk – Förvar - Minne och Realitet=Stunden gör oss psykiskt-mentalt Bortstötta och fångar oss i Livet – Kaos. DET, trauma i trubbel, skapar en fysiologisk reaktion och gör oss svårt hanterbara.

 

Det är därför nödvändigt med en upprättelse, en lugnande medicin, en kognitiv terapi som t.ex. LSP eller andra metoder som återger en fiktiv balans. Då, individen hanterar sig för att kunna leva ”MEDVETET (Då, Här, Nu och för Framtid)”.

Det handlar om att skapa ”konceptet REALISERA=tänka fritt”.

Med LSP i dagens vetenskap ger oss en ny inblick och utveckling som revolutionerar samtal och medicinska i helhets mening samt bidrar att strukturera en plattform som konkret bidrar till att hjälpa människor i vår samlevnads problematik via en högre kommunikationsförmåga.

 

 

 

 

UPPFÖLJNING och mer.

DRÖMMAR, STRATUM, MINNE, RENSNING,

DRÖMMAR

Efter en dröm eller mardröm kan vi vakna och vara ängslig eller glad och tom. påverka hela dagens förlopp.

Abstrakta, metafysiska, surrealistiska och realistiska drömbilders sammansättning är känd att det påverkas av egna livsupplevelser från då och nutid. Vi tar några exempel av de allra närmaste upplevelser: dagens händelser när man har träffat en bekant på gatan, har sett en film, upplevt en rädsla eller en skräck, vid ett trevligt sammanhang upplever vi att det påverkar en del av nattens mardrömmar, tom. dagen efter i vaket tillstånd kan bilder av personer och händelser ses om igen och med nya ögon.

En DRÖM är aldrig en enkel resa som en historia, det är en fragmentering av bilder i vitt/svart eller i grå färgton levande osv. Händelser, alltså, är en KAOS.

 

STRATUM

Människan är ett ”slutet system” med egen vilja, upplevelse, känslor och drömmar osv.

Allt som människan upplever fysiskt som känslomässigt, det som vi tror att vi skapar alltså tankar och händelser därtill, allt som vi lär oss, ser, hör osv., det registreras i stratum. Stratum som är den osynlig samlingsplats som relateras till psyket, medvetet, undermedvetet, submedvetet, dels av intelligens och drömmar. Stratum är som vi kan säga en konserveringsplats, havets botten och därtill fiskar vi upp saker och ting eller därifrån kommer saker och ting oavsett vi vill det eller ej!

 

MINNE

Minnen är nästan som man säger en form av komplex metabolism som transporterar vårt ”JAG (jaget) med hastighet som själva bestämmer tiden i magasinet stratum.

 

RENSNING

I del av metabolism ingår rensning, förnyelse osv. Som dagens psykologi står för att barndoms drömmar från noll till fem-sju år hamnar i glömskan och aldrig kommer till ytan. Vetenskapligt är det bevisat att tom. foster är med i livets händelser, påverkas osv. Men det bevisar inte att det finns en mekanism som skapar rensning av dessa upplevelser och känslor. Det som vi konstaterar är att det blir svårt att nå dessa upplevelser. Minne från barndom som ligger i submedvetet går att lysa upp dels med olika beprövade sätt, psykoanalyser, telepati, medicinering, trolldom osv.

Det är så att vi når dessa s.k. omöjliga minnen och det är ytterligare bevis för att det finns ett stratum som behåller vårt synliga och osynliga liv. Livet behålls i sömnstadium eller har kraschat i tusen bitar men finns alltid.

 

 

 

STRATUM i närbild

 

STRATUM

Stratum är…

Stratum registrerar, kombinera, producera, expandera och evig-ställa=Stratum skapar.

Stratum i mörkret är ljus och hastighet.

Stratum syns inte men existera.

Stratum, en ande som ger och förgöra det materiella ”upplevelse som t.ex. kreativitet, sjukdomar och är med liv och död som vi människor se det som skulle det vara så”.

Stratum är som ett datacenter i vår hjärna, som självständig väsen, som formel av ”liv-död-evighet”=UNICITET.

 

Stratum registrera en ”kom ihåg=(ett minne med frågetecken en registrering som kanske aldrig kommer till vetandet, medvetande, ljuset eller materiella ting)”.

Stratum ha minne=vetande vid undermedvetet och med blotta ögon som gör oss VITTNE=driften.

Stratum registrerar och sloka varje andetag, den ”räknar” och gör skillnader mellan hastighet och stillhet samt mellanting finns där… Gör #relationer# om vad vi äter, rapar, känner ljud vid blodet flöde, gör ”stimuli” och ”tomhet”.


Det handlar om ”återskapande” där finns inte plats till GLÖMSKA. Så att en del tes inom psykologi området då anses att saker och ting som t.ex. minne osv. raderas och är förlorat för alltid det kan stämma gentemot svårigheter att mänskligt inte förstå händelse men SANNINGEN är att den som påstås raderas är i verklige en förvandling av en återskapade process.

Människa är allt (vetskap och ovetande, expansion och kreativitet, liv och död osv.) MÄNNISKAN är en UNICITET som inte är lika varandra vid harmoni och kontraster, är som en Duo som skapa en Tredje och så vidare en TREENIGHET. Alltså, pluralism är som den numeriska lika och udda men ändå del av HELHET och INTET. Därför min tes är att STRATUM finns för vår överlevnad och preciserar inte för levnad, det är Processen och att inget försvinner för om så skulle saker och ting raderas så livet går med… då dessa teser inte är del av sök metod som inte få plats inom psykologi som diagnos.

Här tankarna och hänförelse ta slut.

 

Egentligen skulle inte skrivas mer i detta subjekt, men det är bra att utveckla, underlätta, ger bredare bild och djupare perspektiv för allas smak och olika recepturer.

 

I

Stratum generera upplevelser. Som en kropp när impulser slutar det är döden som inträder…

Stratum använder masker för att dölja förändringar som i sig kan vara i relation till självmord.

Det värkliga är att Stratum kan hemföras till svarta hål. Stjärnorna (upplevelse, impulser, relation osv.) explodera, braka ihop, disintegrera sig och uppstå kollapsen (svart hål). Svart hål som fenomen i tiden ovisshet, som föra uppsugna ”vishet och intet” till andra dimensioner som en del av evighet. Evigåtta, med trolig mening att uppstår utan möjlighet till förintelse oavsett att det ursprung materiella eller-och andliga. Som i andra sammanhang skrev jag ”… lever vi eller är vi döden?” De abstrakta tankar ta oss till flera enklare frågor som t.ex. är svart hål en masker som döljer självmord? Är svar håll verklig eller en hypotes? Är svart håll en förändring? Är svar håll del av expansion? Om Stratum inte behåller minne i sin klarhet som vi bruka tolka det, är Stratum och vi själva med kropp och själ en REGRESSION… en expansion i motsatsritning själva en minimering?

 

II

Stratum är inte bara… bara…

Stratum enar oss…

Stratum som väsen relateras till belöning och rädslor via oförstånd och koncept på väg till vuxet liv…

Stratum har ”vikt” en själv generering, precis som när spermien träffar ägg ”lever, gör, sammansätter, skapar” ett barn oss själva.

Stratum är en fortsättning, en växande expansion som utan kontroll i en kaotiska existens kan kollapsa för alltid om det blir för mycket… för sig själv, vi ta t.ex. okontrollerad demografi i relation med andra väsen och materia, då, livet som vi känner till och gagna oss just NU, går under=apokalypsen.

Stratum alltså tror till sitt sista andetag och i kaoset skapar behov för att överleva=samhörighet som egen del av människa… tro sig vara.

VEM kan motsäga att ibland man drömmer och därefter hände precis det? När man tänker över en människa och på samma stund se vi det (s.k. lätt telepati) Man tänker en tanke och andra människor i olika delar av världen tänker precis samma tanke eller nära till samma tankar?

Det är i stratum, från mörkret till ljus, från behov och möjligheter, från individen prekära möjlighet till överleva till flocken garanterad stöd, vi är

fånga i vår frihets förbund som enas oss i ”ETT (unicitet)” och igen samhörighet.

Stratum är verklig.

 

 

OBS! Här bjuder jag alla vetenskap entusiaster att bevisa motsatsen än vad ovan skriven så att utveckling går vidare med kritik och självkritik till ett hyfsat resultat.

 

 

Exempel om stratum och trauma

 

Trauma för vuxna i synnerhet vid barndom och små barn knytet till minnen som sedan försvinner i s.k.

 

glömska och upprättelse.

 

 

Händelserna finns kvar i Stratum.

 

Där, utan att vara knytet till Medvetandet, Blomstrar under ett Apatiskt Stadium och styr oss vid ”Vetande

 

(här och nu)”.

 

Denna Symbios Konfrontation mellan Apatisk – Förvar - Minne och Realitet=Stunden gör oss psykiskt -

 

mentalt Bortstötta och fångar oss i Livet – Kaos. DET, trauma i trubbel, skapar en fysiologisk reaktion och gör

 

oss svårt hanterbara.

 

 

Det är därför nödvändigt med en upprättelse, en lugnande medicin, en kognitiv terapi som t.ex. LSP eller

 

andra metoder som återger en fiktiv balans. Då, individen hanterar sig för att kunna leva ”MEDVETET (Då,

 

Här, Nu och för Framtid)”.

 

Det handlar om att skapa ”konceptet REALISERA=tänka fritt”.

 

 

 

AVSLUTNING

Ett allmänt råd.

Du som har blivit våldtagen, drabbad av våld, du som lider av depressioner, du som har upplevt trauman och tragedier, du som är förtryckt och är frihetssökande, ser händelserna med en positiv mening istället för negativt. Men bara då DU lindrats och förmodligen räddas ifrån dessa frustrationer. Genom att då ta del av vår inlärningsinformation hittar du säkert just svaren som passar för DIG. Välkommen till oss.

 

 

 LSP enkelt av ett diagram om… NARCISS-ISM

      

https://vi-pr.com/drommarna.htm

https://vi-pr.com/inbillningar_varderingar.htm

https://vi-pr.com/forlatelse_och_nuet.htm

https://vi-pr.com/grater.htm

https://vi-pr.com/ordnade_former.htm

https://vi-pr.com/provokation.htm

https://vi-pr.com/svartsjuka.htm

 

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com